Bytový dům ve Vlašimi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v obci Vlašim, která se nachází ve Středočeském kraji. Jedná se o samostatně stojící podsklepený objekt. Bytový dům má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, kde se nachází celkem osm bytových jednotek, z nichž jedna je pro osoby se sníženou schopností pohybu. Objekt je založen na ŽB základové desce. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových bloků se zateplovacím systémem ETICS z pěnového polystyrenu. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.
This Bachelor’s thesis elaborates the project documentation for the construction of an apartment building in Vlašim, located in the Central Bohemian region. It’s about separated standing basement object. Apartment building has one basement and three above-ground floors, where is eight apartment units in total, from which one is designed for people with movement disabilities. The object is based on RC foundation slab. Design of a vertical structure is from limestone blocks with thermal insulation ETICS from expanded polystyrene. Horizontal load-bearing structures are designed as cast-in-place reinforced slabs. The building is roofed with a warm flat roof.
Description
Citation
MARŠOUN, J. Bytový dům ve Vlašimi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. František Ohrablo, CSc. - předseda, Ing. Petr Beneš, CSc. - místopředseda, Ing. Andrea Bílková - tajemník, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Hudcovicová - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Jiří Maršoun seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům ve Vlašimi~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO