Rodinný dům s provozovnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je návrh a zhotovení projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou, který je situován do obce Lesonice u Moravského krumlova. Budova je navržena jako samostatně stojící třípodlažní objekt, která má jedno podzemní, jedno nadzemní a obytné podkroví. Rodinný dům je navržen pro čtyř člennou rodinu. Součástí objektu je navržena provozovna – masérna. Přístup k domu i provozovně je navržen ze severovýchodní strany. Obytná část je z větší části orientována na jih a západ. Provozovna se nachází jihovýchodně od obytné části a jsou k ní navrženy 2 parkovací místa pro zákazníky. Konstrukční systém budovy je navržen ze systému Porotherm. Svislé zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 50 T Profi. Vodorovné konstrukce jsou navrženy z železobetonu. Střecha nad provozovnou je navržena jako plochá jednoplášťová nepochůzná a střecha nad obytnou částí je sedlová.
The subject of this bachelor thesis is the design and construction of project documentation for a family house with an establishment, which is situated in the village Lesonice near Moravský Krumlov. The building is designed as a detached three-storey building, which has one underground, one overground and residential attic. The family house is designed for a four-member family. A part of the building is designed - a massage room. Access to the house and the establishment is designed from the northeast side. The living area is mostly oriented to the south and west. The establishment is located southeast of the residential area and has 2 parking spaces for customers. The building construction system is designed from the Porotherm system. The vertical masonry is made of ceramic blocks Porotherm 50 T Profi. The horizontal structures are made of reinforced concrete. The roof above the shop is designed as a flat single-walled non-walking roof and the roof above the living area is saddle.
Description
Citation
KAMAN, T. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jana Bartlová - tajemník, Ing. Ing. Veronika Mynaříková - tajemník, Ing. Pavel Vlček, Ph.D - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Tomáš Kaman seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Rodinný dům s provozovnou~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO