Mikrosimulační model dopravního uzlu Malá Amerika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá modelováním dopravního proudu ve více navržených variantách uspořádání dopravní sítě. Varianty jsou vymodelovány pomocí programu Aimsun. Data současného provozu byla získána pozorováním v terénu. Ve vytvořených modelech je simulován dopravní proud stávajících i výhledových intenzit dopravy. Na základě výstupů simulovaného provozu jsou varianty vyhodnoceny. Navržené varianty jsou porovnány a je z nich vybráno nejvhodnější uspořádání.
This bachelor thesis deals with the modeling of traffic flow in several variants of the transport network. Variants are modeled in Aimsun. Current status data was obtained by field observation. In the created models, the traffic flow of both current and future traffic intensities is simulated. Based on the outputs of the simulated operation, the variants are assessed. The proposed variants are compared and the most suitable arrangement chosen.
Description
Citation
HORÁK, M. Mikrosimulační model dopravního uzlu Malá Amerika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Dr. Ing. Michal Varaus - předseda, doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. - místopředseda, Ing. Libor Veselý - tajemník, Ing. Martin Smělý, Ph.D. - člen, Ing. Martin Stöhr - člen, Ing. Vladimír Musil - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Michal Horák seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Mikrosimulační model dopravního uzlu Malá Amerika~ reagoval uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO