Stochastické řízení zásobní funkce nádrže

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Stochastické řízení zásobní funkce vodní nádrže pracuje s určitým počtem hodnot předpovězených průtoků s určitým pravděpodobnostním rozdělením. Pro požadavek stochastického řízení zásobní funkce nádrže byl sestaven stochastický předpovědní model fungující na principu metody LHS. Model pracuje s náhodnými procesy, mezi které patří průtok v daném měrném profilu. Stochastické řízení má výhodu naproti deterministickému řízení v eventualitě výběru řízení pro určitý pravděpodobnostní scénář. V práci jsou popsány velmi stručně některé deterministické metody, ale i některé stochastické metody. Dále je v práci popsán postup pro řízení zásobního funkce nádrže pomocí metody LHS. Navrhnutý model byl otestován na fiktivní nádrži. Na závěr byly vybrány nejlepší a nejhorší výsledky, které byly následně porovnány, atak se mohlo tedy určit, které nastavení výpočtu byl ideální pro řízení.
The stochastic control of the reservoir storage function works with a certain number of control flow values with a certain probability distribution. For the requirement of stochastic control of the reservoir storage function, a stochastic prediction model based on the LHS method was compiled. The model works with random processes, which include flow in a specific measurement profile. Stochastic control has the advantage over deterministic control in the possibility of selecting a control for a particular probability scenario. Some deterministic methods as well as some stochastic methods are described very briefly. Furthermore, the thesis describes the procedure for the control of the reservoir storage function using the LHS method. The model was tested on a fictitious reservoar. In conclusion, the best and worst results were selected, which were then compared, so it could be determined which parametrs of calculation was most ideal for driving.
Description
Citation
PRUCH, D. Stochastické řízení zásobní funkce nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - místopředseda, Ing. Michal Mrkývka - tajemník, Ing. Karel Hrich, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kozel, Ph.D. - člen, Ing. Michal Kriška, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student David Pruch seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Stochastické řízení zásobní funkce nádrže~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO