Statická analýza válcové nádrže

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce se věnuje statické analýze válcové nádrže. Cílem práce je vytvořit výpočetní algoritmy v programu MATLAB, které budou provádět statickou analýzu na idealizovaných modelech válcové nádrže. Těmito modely jsou prutový model a model s plošnými prvky. Práce je rozdělena na několik částí. První část se věnuje zadání tvaru, materiálu a zatížení nádrže. Druhá část se věnuje prutovému modelu, kde jsou uvedeny základní informace o deformační metodě, modelu pro tento výpočet a jeho výpočtu. Další část se věnuje modelu s plošnými prvky, metodě konečných prvků a výpočtu touto metodou. V poslední části jsou uvedeny výsledky z jednotlivých výpočtů a jejich porovnání.
This bachelor thesis describes structural analysis of cylindrical tank. The goal of this thesis is creating a computational algorithm in a software called MATLAB, using which the structural analysis on idealized models of cylindrical tank is solved. These models are the rod model and the model with plane elements. This bachelor thesis is divided in several parts. Firstly, there is defined the structure, material and load of cylyndrical tank. Second part is about rod model, stiffness method and the calculation using this method. Next part is about model with plane elements, finite element method and its calculation. In the last part, there are results from each part and their comparison.
Description
Citation
FRIMLOVÁ, E. Statická analýza válcové nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ivan Němec, CSc. - předseda, prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Majda - tajemník, Ing. Aleksei Gerasimov - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D. - člen, Ing. Luděk Brdečko, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Eva Kunčáková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Statická analýza válcové nádrže~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO