Technologický postup renovace kovací zápustky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce předkládá návrh a řešení renovace kovací vložky, která je z nástrojové oceli 1.2367. Vzhledem k literární rešerši bylo pro renovaci zvoleno ruční navařovaní elektrickým obloukem s obalenou elektrodou. V práci je řešeno namáhání kovací vložky, které bylo provedeno pevnostní a termální analýzou. Po provedení zkušebních návarů několika obalenými elektrodami, se provedlo měření tvrdosti návarů a výpočet zředění materiálů. Na základě těchto výsledků byla zvolena elektroda Capilla 66. Renovace vložky se provedla dle předběžného svařovacího postupu pWPS. Byl proveden předehřev vložky na 300 °C. Jako svařovací zdroj se použil TransPocket 3500 a svařovací proud byl 190 A.
The bachelor thesis presents a proposal and solution of renovation of forging insert, which is made of tool steel 1.2367. Due to the literature search, manual electric arc welding with coated electrode was chosen for renovation. The work deals with the stress of the forging insert, which was carried out by strength and thermal analysis. After performance of trial overlay by several coated electrodes, hardness measurement and calculation of dilution of materials was performed. Based on these results, electrode Capilla 66 was selected. Renovation of insert was performed according to preliminary technological process pWPS. The Insert was preheated to 300 °C. As a power source was used TransPocket 3500 and welding current was 190 A.
Description
Citation
KRIEGSMANN, L. Technologický postup renovace kovací zápustky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) Ing. Josef Pajer (člen) Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: Při navařování se chrání okolní povrch, bylo to provedeno? Jak se stanovuje velikost teploty předehřevu? Lze přepočítat tvrdosti HRC a HV? Rozeberte postup měření tvrdosti. Položené otázky student velmi dobře zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO