Odstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá účinností vybraných typů aktivního uhlí na odstraňování pesticidních látek z pitné vody. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na pesticidy a aktivní uhlí. U pesticidních látek je popsáno jejich působení v přírodě, rozdělení, výskyt a možné odstraňování. Aktivní uhlí je rozděleno dle typu, je popsána jeho výroba a reaktivace, proces adsorpce a také hlavní parametry aktivního uhlí. Druhá část je zaměřena na laboratorní experiment odstranění pesticidů z modelových vod. Jsou zde charakterizovány testované druhy aktivního uhlí, popsán laboratorní postup a následná analýza vzorků. V závěru je provedeno vyhodnocení jednotlivých druhů aktivního uhlí s ohledem na účinnost.
The bachelor´s thesis deals with the effectiveness of selected types of activated carbon for the removal of pesticide substances from drinking water. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The first part focuses on pesticides and activated carbon. For pesticides, their nature, distribution, occurrence and possible removal are described. Activated carbon is divided according to type, production and reactivation, the process of adsorption and also the main parameters of activated carbon are described. The second part is focused on laboratory experiment of pesticide removal from model waters. There are characterized the tested types of activated carbon, described the laboratory procedure and subsequent analysis of samples. In conclusion, the evaluation of individual types of activated carbon is evaluated with consideration to efficiency.
Description
Citation
LAHODNÝ, D. Odstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - místopředseda, Veronika Singrová - tajemník, Ing. Pavel Menšík, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - člen, Ing. Renata Biela, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student David Lahodný seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Odstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlí~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO