Rozhodování založené na částečně známých rozhodovacích stromech

Abstract
Existuje široké spektrum různých algoritmu pro predikci insolvence. Komplexní pojetí insolvenčního řízení z pohledu obou zúčastněných stran (dlužník versus věřitel) a z pohledu makroekonomie, které zachycuje tato disertační práce je však nové. Často je velmi obtížné vytvářet prognózy pomocí numerických kvantifikátorů a tradičních statistických metod. Důvod je nedostatek vstupních dat. V práci se tedy používají nástroje trendové analýzy založené na nejméně informačně intensivních kvantifikátorech, tj. trendech, rostoucí, konstantní, klesající. Řešení trendového modelu je množina scénářů, kde je množina proměnných kvantifikovaných pomocí těchto trendů. Všechny možné přechody mezi scénáři jsou generovány a vyneseny do přechodových grafů. Orientovaný přechodový graf má jako uzly množinu scénářů a jako větve přechody mezi scénáři. Daná cesta skrz přechodový graf popisuje jakékoliv možné budoucí a minulé chování zkoumaného insolvenčního systému. Přechodový graf představuje kompletní seznam prognóz založených na trendech. V práci jsou taktéž uvedeny a použity heuristiky pro determinování výplatních hodnot z insolvenčního řízení aplikovatelné s nástroji rozhodovacích stromu a vygenerovaných přechodových grafů z trendových analýz. Devíti dimenzionální model slouží jako případová studie. V modelech se používají proměnné vágního charakteru, které mohou mít majoritní vliv na celý proces insolvence, např. Úroveň chamtivosti a vliv politického situace.
There is a wide range of different algorithms for insolvency prediction. The complex concept of insolvency proceedings from the point of view of both parties (debtor versus creditor) and from the point of view of the macroeconomics in this dissertation is new. It is often very difficult to generate forecasts using numerical quantifiers and traditional statistical methods. The reason is the lack of input data. Therefore, the work uses trend analysis tools based on the least information intensive quantifiers, ie trends, increasing, constant, and decreasing. A trend model solution is a set of scenarios where a set of variables is quantified by these trends. All possible transitions between the scenarios are generated and plotted in transition graphs. The oriented transition graph has as a node a set of scenarios, and as a branch the transitions between the scenarios. The given path through the transition graph describes any possible future and past behavior of the insolvency system being investigated. The Transition graph is a complete list of trend-based forecasts. The heuristics for determination of the payoff values from the insolvency proceedings applicable to the decision tree tools and the generated transition graphs from trend analyzes are also presented and used in the thesis. A nine-dimensional model serves as a case study. Vague variables are used in models that may have a major impact on the entire insolvency process, eg greed level and political situation.
Description
Citation
POLÁČEK, T. Rozhodování založené na částečně známých rozhodovacích stromech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (člen) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-02-14
Defence
Doktorand odpověděl na dotazy oponentů: - Jakým způsobem bude metoda zavedena do praxe? - Jaký je názor autora na „Dluhovou amnestii“ vymezenou v novele v roce 2017, a jaký je současný, legislativně-právní stav? - Co vyjadřuje tzv. šikanózní insolvenční návrh a co negativní domněnka úpadku? - Charakterizujte přednostní a nepřednostní pohledávky a uveďte příklady a čím se liší exekuce přednostní a nepřednostní pohledávky? - Rozhodovací stromy a lesy mohou poskytnout nový pohled na problém a doplnit zajímavou interpretaci k již stávajícím výsledkům. Je však vždy dobré si uvědomit, že metoda je pouze nástroj, který může pomoci daný problém osvětlit, ale jejíž výsledky nemůžeme brát jako absolutní pravdu. Požaduje o bližší specifikaci předností a nedostatků s ohledem na řešenou problematiku. - Autor konstatuje, že každé rozhodování bude založeno na n-dimenzionálním modelu. Souhlasím, je však známo, že dimenzionální modely jsou zkresleny postoji, či hodnotovou orientací poskytovatelů vstupů i tazatelů (viz dotazníkové šetření), uvažoval autor práce s využitím transformovaného dimnenzionálního modelu, který by toto eliminoval, resp. indikova - Rozhodovací strom insolvenční řízení, str. 61- rámcově souhlas, žádám o vyjádření, zda uzly 14,15 a 16 nemají vztah i uzlům 7 a 8, u uzlu 4 pak po uplynutí doby 3 měsíců resp. plus 30. Dní. - Význam uzlů, str.61 byl odvozen dle Insolvenčního zákona 2013, požádal bych autora, aby rámcově uvedl. Jak by se tato významnost posunula dle novel IZ z roku 2017 a 2018. - Požádal bych autora, aby zdůvodnil uvedení větve 1-2 v tab. 13 na str. 66 - oddlužení. - Požádal bych autora práce stručně specifikovat využití výstupů z metod pro analýzu prostředí (str. 66-71) do projekce modelu insolvence.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO