Stanovení základních parametrů termální vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Hlavním cílem této práce bylo v teoretické části nastínit klasifikaci a geochemii podpovrchových vod. Zabývá se především cyklem podzemních vod od jejich vzniku až po cestu na zemský povrch. Popisuje tvorbu chemického složení podpovrchových vod a vznik termálních vod, u kterých byly v praktické části stanoveny sírany, chloridy a dusičnany rychlou kolorimetrickou mobilní analytikou s kyvetovou spektrofotometrickou koncovkou jako rozhodčí metodou.
The main aim of this study was to outline the theory of classification and the geochemistry of subsurface waters. It mainly deals with ground water cycle from its inception to the way the earth's surface. It describes the formation of the chemical composition of underground water and the formation of thermal waters, which were established in the practical parts of sulphates, chlorides and nitrates rapid colorimetric mobile analytics to a spectrophotometric cuvette ending as a referee method.
Description
Citation
BILINSKÝ, L. Stanovení základních parametrů termální vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Olga Čelechovská, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Student prezentoval podstatné výsledky své bakalářské práce. Následně komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Student se vyjádřil k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO