Thonetova vila Koryčany

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Podkladem bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma „Thonetova vila v Koryčanech“. Úkolem studie bylo nalézt nové a vhodné funkční a prostorové řešení stávajícího objektu bývalé rodinné vily továrníka Thoneta. Objekt by měl sloužit obci pro pořádání veřejných akcí, například svateb, výstav nebo veřejných promítání. Součástí objektu je menší obřadní síň, vinárna, expozice Thoneta a jeho továrny na ohýbaný nábytek. V podkrovní vestavbě jsou navrženy dvě ubytovací jednotky pro dočasné ubytování. K objektu je přistavěn kulturní dům, který není součástí projektu. V okolí vily se nachází původní park. V projektu je uvažováno nad parkovými úpravami na pozemku města. Objekt by se tak měl více otevřít veřejnosti, ukázat návštěvníkům část práce továrníka Thoneta a dalších Koryčanských rodáku a společně s parkem být co nejvíce využíván občany k odpočinku, relaxaci nebo také vzdělávání. Práce je rozdělena na listinné doklady, konstrukční studii, stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby a architektonický detail.
This Bachelor’s thesis is based on an architectural study made in winter semester of the third year of bachelor study program on the topic of “Thonetova vila v Koryčanech”. The task of this study was to find out new and suitable working and spatial solution of current building of the factory owner Thonet’s family house. The building should be used for holding public events, e.g. weddings, exhibitions or public screening. Small ceremony room, wine room, exposition of Thonet and his factory for bentwood furniture are parts of the building. Two housing units for temporary living are also designed in the attic. Another part of the compound is house of culture, which is not part of this project. There is an original park in the surroundings of the family house. The project considers some park changes on the town’s land. The compound should be more open to public, show its visitors parts of the factory owner Thonet’s work and other natives of Koryčany. It should be more used by the citizens for relaxing or education together with park too. The work is divided into documents, constructional study, constructional part of the project documentation for construction and architectural detail.
Description
Citation
VEČEŘOVÁ, P. Thonetova vila Koryčany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Petra Matoušková - tajemník, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Pavla Večeřová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Thonetova vila Koryčany~ reagovala dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO