Pásový dopravník

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je, se zabývat návrhem pásového dopravníku na přepravu forem dle zadání práce. V úvodu práce je popsán hlavní přehled a rozdělení pásových dopravníků. Druhá část práce se zabývá konstrukčním řešením pásového dopravníku a popisem jeho hlavních částí. Závěrečná část práce, tj. hlavní, zahrnuje funkční výpočet, určení hlavních rozměrů podavače, návrh pohonu a pevnostní výpočet hnací hřídele. Všechny výpočty a konstrukční postupy jsou v souladu s normou ČSN. Práce je doložena výkresovou dokumentací zadaných částí pásového dopravníku.
The aim those baccalaureate project is, belt conveyer deal with suggesstion on transportation forms in accordance with project setting. The general summary and division of belt conveyors are described at the beginning of the Bachelor thesis The second part of project with constructive solution of belt conveyor and description of its main elements The final part of project, quasi main, includes functional calculation, determination of the chief proportions hodman, proposal drive and strenght calculation driving shafting. All calculations and constructional progresses conform to norm CSN. Work is documented graphical documentation engaged part belt conveyer.
Description
Citation
STANĚK, Z. Pásový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO