2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 579
 • Item
  Možnosti energetického využití biomasy - výroba bioplynu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Beck, Michal; Jaroš, Michal; Hejčík, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je přiblížit metodu výroby energie z biomasy použitím anaerobní fermentace a produkce bioplynu. Práce popisuje celý tento proces jak teoreticky, tak i na reálném příkladu z praxe. V poslední kapitole je zhodnocen tento proces po stránce ekonomické.
 • Item
  Kotle na biomasu středních výkonů české a zahraniční výroby
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Habán, Tomáš; Pavlas, Martin; Kropáč, Jiří
  Hlavním cílem této práce je zaměřit se na biomasu, jako na jednu ze složek obnovitelných zdrojů energie, určenou k výrobě tepelné energie spalováním. Úvod práce mapuje současný stav využití biomasy v České republice. Vyhodnocuje možnosti budoucího použití a velikost potenciálu biomasy v přírodních podmínkách ČR. Nahlíží na tento obnovitelný zdroj také z pohledu energetické koncepce ČR a hodnotí postoj vlády k tomuto problému. Další část se zabývá spalováním biomasy a využitím vzniklé tepelné energie. Rozebírá problematiku znečišťujících látek a uvádí hodnoty emisních limitů plynoucích z legislativy. Ukazuje způsoby využití vzniklé tepelné energie a s tím související výrobu energie elektrické s přehledem možností jejího zhodnocení. Srovnání kotlů na biomasu českých i zahraničních výrobců v rozmezí jmenovitých výkonů 1 až 3 MW popisuje poslední část této práce. Rozděluje kotle z pohledu legislativy a uvádí povinnosti a podmínky, které plynou pro provozovatele kotlů na biomasu. Nastiňuje největší uplatnění kotlů na biomasu středních výkonů v České republice.
 • Item
  Obnovitelná energie a úspory energie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Veselský, Josef; Pavlas, Martin; Kropáč, Jiří
  Tato práce se zabývá energetickým využitím odpadů. V úvodní části práce je zmíněn současný stav obnovitelných zdrojů v ČR. V hlavní části práce je stav odpadu v ČR, legislativa odpadů ČR, možnosti energetického spalování odpadu ve spalovnách. V závěru práce je vyhodnocena efektivnost výroby energie komunální spalovny odpadů.
 • Item
  Rešerše z oblasti kotlů a jejich postup návrhu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Táfl, Josef; Nekvasil, Richard; Gottvald, Jakub
  Cílem bakalářské práce je vytvořit rozdělení kotlů používaných v průmyslu, zejména kotlů pro výrobu tepelné a elektrické energie, dále detailněji popsat hlavní části, ze kterých se kotel sestavuje. Dalším úkolem této práce je sestavení základního postupu návrhu průmyslového kotle dle platných norem. U těchto kotlů se používá pevnostní výpočet, kde se počítají tlakově namáhané součásti a tepelný výpočet, u kterého se dimenzují teplosměnné plochy.
 • Item
  Simulátor Hertzova kontaktu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Marek, Jakub; Hartl, Martin; Křupka, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací konstrukce simulátoru Hertzova kontaktu na základě komerčně prodávaných zařízení. Simulátor bude sloužit jako výuková pomůcka při výuce kontaktní mechaniky. V práci je uvedeno teoretické minimum nutné pro analytický výpočet kontaktu koule s deskou. Součástí práce je technická dokumentace.