Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem

Abstract
Tato disertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu střetu motocyklu s vozidlem a navrhuje vhodnou metodiku pro řešení tohoto typu střetu. Jsou zde shrnuty dosavadní znalosti v oblasti problematiky nehodovosti motocyklů s vozidly včetně jejich statistik a kategorizace dopravních nehod za účasti motocyklů. Autor statisticky vyhodnocuje nehodovost dle příčin vzniku nehod a navrhuje metodiku pro řešení jednotlivých typů střetů motocyklů s vozidly. Pro doplnění a zpřesnění vstupních údajů pro analýzu silničních nehod za účasti motocyklů je do práce zahrnut soubor vlastních měření provedených na různých typech motocyklů. Práce obsahuje měření jejich zrychlení, zpomalení a vyhýbacího manévru. Vlastní přínos práce představují také vývojové diagramy, nabízející komplexní postup při řešení jednotlivých typů střetů motocyklu s vozidlem.
This dissertation describes the issue of a complex system for analyzing the collision of a motorcycle with another vehicle and suggests a suitable methodology for solving this type of traffic accident. It summarizes the current knowledge in the field of motorcycle accidents withother vehicles, including their statistics and categorization. The author statistically evaluates accidents by their causes and proposes a methodology for solving individual types of motorcycle collisions with vehicles. To supplement and refine the input data for the analysis of road accidents involving motorcycles, a set of author’s own measurements made on different types of motorcycles is included. The thesis contains measurements of their acceleration, deceleration and avoidance maneuvers. Other actual contributions of the thesis are represented also by flowcharts, offering a comprehensive approach to solving individual types of colissions of motorcycles with other vehicles.
Description
Citation
SLEPÁNEK, P. Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. František Kropáč, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-01-17
Defence
Předseda komise představil doktoranda Ing. Petra Slepánka dle předloženého životopisu a jeho publikace. Student zpracoval téma dizertační práce „Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem“. Ve své prezentaci představil doktorand podstatné výsledky dizertační práce. Školitel doktoranda přečetl hodnocení studenta za celý průběh studia. Tři oponenti přečetli své posudky na přepracovanou dizertační práci, která původně nebyla obhájena dne 9. 2. 2015. Všechny posudky neměly kladné hodnocení a oponenti vyžadovali zodpovězení velkého množství otázek obsazených v posudcích. Doktorand nezodpověděl uspokojivě na všechny otázky obsažené v posudcích. Poté se rozproudila diskuze, přičemž Ing. Slepánek na některé otázky položené členy komise neodpověděl. Konkrétní dotazy jsou obsaženy na přiložených lístcích, které se archivují. Doktorand neobhájil svoji dizertační práci. Doktorand opětovně nepřesvědčil žádného člena komise o vědeckém přínosu své dizertační práce pro obor Soudní inženýrství. Ve srovnání s původně předloženou dizertační prací (obhajoba dne 9. 2. 2015) doplnil pouze obšírně rešeršní část práce a vývojové diagramy pro postupy vybraných kategorií střetů, novost a systémový přístup k danému tématu práce nenaplnil.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO