2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Rozvoj a využití nedestruktivních zkušebních metod z hlediska soudního inženýrství
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Bílek, Petr; Hobst, Leonard; Vala, Jiří; Vodička, Jan
  Betony vyztužené rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky) jsou známé pod názvem drátkobetony. Při vzniku poruch nebo havárií betonových konstrukcí vyztužených drátky je nezbytné pečlivě zkoumat skutečné provedení rozptýlené výztuže. Drátkobetony patří k moderním stavebním materiálům, jejichž možnosti využití nejsou dosud zcela vyčerpány. Používány jsou především na podlahové konstrukce zatěžovaných továrních hal a skladů. V posledních letech se díky dobrým fyzikálně mechanických vlastnostem drátkobetonu velmi často vyskytuje snaha projektantů a investorů, využít tohoto materiálu také pro nosné konstrukce. Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Praxe ukazuje, že aplikace drátkobetonu na takto namáhané konstrukce je cestou, která vede k pozitivním ekonomickým efektům. Podmínkou využití drátkobetonu v konstrukcích je však zajištění rovnoměrného rozptýlení, tedy homogenního rozložení drátků v celém objemu konstrukce. Nevhodným zpracováním a ukládáním směsi během výrobního procesu drátkobetonu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Samotné drátky jsou tvarově nepříznivá složka směsi a velmi zhoršují její zpracovatelnost. Může docházet k seskupení drátků, což snižuje celkovou homogenitu a tím i kvalitu drátkobetonových konstrukcí. Pokud homogenita drátkobetonu není dodržena, dochází k nepříznivému jevu, kdy v různých částech konstrukce má materiál jiné charakteristiky (např. tahovou pevnost), což může vést k poruchám konstrukce, tj. vzniku a vývoji trhlin. Případná nižší spolehlivost konstrukce, způsobená nerovnoměrným rozptýlením drátků v objemu betonu, může znamenat nejen škody na majetku, ale především ohrožení bezpečnosti a životů lidí. Je proto potřebné zajistit účinnou kontrolu homogenity drátkobetonu ve zhotovené nosné drátkobetonové konstrukci. Současná kontrola homogenity probíhá dosud na čerstvé směsi, ale pokud drátkobeton ztvrdne a je součástí konstrukce, nejsou v současnosti vyvinuty žádné známé spolehlivé metody, jak homogenitu drátkobetonu na konstrukci ověřit, aniž by došlo k jejímu znehodnocení. Vyvíjené metody na kontrolu koncentrace drátků v drátkobetonových konstrukcích jsou založeny většinou na magnetických nebo elektromagnetických vlastnostech drátků. Práce se zabývá rozvojem magnetické metody in situ za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu. Princip zkoušky je založena na měření změny intenzity magnetického pole permanentních magnetů, vyvolané změnou koncentrace drátků v drátkobetonové konstrukci. Metoda má charakter zkoušek tzv. lokálního porušení, jádrovým vývrtem malého průměru. Jedná se tedy o metodu semidestruktivní.
 • Item
  Závislost hodnoty stavebního závodu na velikosti vlastního kapitálu
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Bahenský, Miloš; Korytárová, Jana; Kocmanová, Alena; Špirková,, Daniela
  Dizertační práce se zabývá znaleckou problematikou oceňování obchodních závodů stavební produkce v podmínkách ekonomiky České republiky. Problematika oceňování obchodních závodů je, a vždy bude, vysoce aktuální v prostředí tržní ekonomiky, jak s ohledem na metodické, tak i na praktické přístupy. Hlavním cílem dizertační práce je v případě prokázání závislosti (korelace) sestavit empirický regresní model pro stanovení hodnoty stavebního závodu zvolenou výnosovou metodou ocenění, na základě velikosti vlastního kapitálu (účetní hodnoty na principu historických cen). První částí předkládané dizertační práce je rešeršní studie, ve které je popsán přístup autorů na stav současného poznání, týkajícího se problematiky oceňování obchodního závodu, aspektů vlastního kapitálu, za použití zásad systémové metodologie. Na základě těchto poznatků je vymezen prostor, ve kterém je možné navrhnout řešení problému z hlediska výběru kategorie hodnoty obchodního závodu a s tím spojené výnosové metody ocenění vhodné pro extenzivní analýzu časových řad. Nedílnou součástí dizertační práce je stanovení rozsahu výběrového souboru stavebních závodů podle předpokladů a omezení zvolené metodiky. Empirický výzkum je proveden z podkladů databáze Justice.cz. Další významnou částí je, v duchu zásad systémového přístupu, volba a aplikace metody pro řešený problém dizertační práce. Výsledkem řešení je empirický regresní model, který by po následném patřičném ověření na testovacích studiích mohl být doporučen také k širšímu ověření v praxi znalců a odhadců. Součástí práce bude i diskuse v širším kontextu případných přínosů dizertační práce pro praktické, teoretické a pedagogické využití.
 • Item
  Identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Bilík, Martin; Bradáč, Albert; Kovanda, Jan; Kledus, Robert
  Práce se zabývá možnostmi identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností. Stopy pneumatik na vozovce jsou jedním z nejdůležitějších objektivních prvků pro analýzu nehodového děje a jejich snadná a přesná detekce je tedy velmi důležitá. S narůstající technickou vybaveností vozidel, zejména se zavedením novějších generací asistenčních systémů brzdění, se brzdné stopy na vozovce zanechané pneumatikami stávají pro lidské oko téměř neviditelné. Je tedy žádoucí, aby jejich detekce byla nejen co nejpřesnější, ale také pokud možno snadná a rychlá, a to nejen pro soudní znalce, ale především pro příslušníky výjezdových jednotek dopravní policie. V souladu s vývojem a zaváděním nových bezpečnostních a asistenčních systémů do vozidel by měl být i vývoj prostředků a metod zajištění podkladů pro technickou analýzu dopravních nehod. Realita však ukazuje, že postupy, byť stále funkční, jsou několik desítek let prakticky shodné, a především jsou závislé na subjektivních schopnostech dokumentujících osob. Zásadním prvkem práce, ve srovnání s dříve popsanými postupy měření, je využití moderních metod a zařízení, tj. poznatků na nejvyšší známé úrovni poznání. Cílem je nalezení a ověření jednoduché, přesné a subjektivně co nejméně ovlivnitelné metody detekce stop na vozovce. Pomocí série provedených měření byla potvrzena možnost využití termokamery, v technické úrovni, kterou obvykle disponují jednotky hasičského záchranného sboru na místě dopravní nehody, za omezených atmosférických a časových podmínek. Dále bylo využito spektroskopie laserem buzeného plazmatu přístrojem rLIBS. Tuto metodu detekce nezřetelných stop pneumatik lze, na základě provedených měření a uvažovaného odstranění nedostatků přístroje ve vývojové fázi prototypu, označit jako minimálně ovlivnitelnou dokumentující osobou a současně dostatečně rychlou.
 • Item
  Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Slepánek, Petr; Bradáč, Albert; Kolíbal, Zdeněk; Drahotský, Ivo; Kropáč, František
  Tato disertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu střetu motocyklu s vozidlem a navrhuje vhodnou metodiku pro řešení tohoto typu střetu. Jsou zde shrnuty dosavadní znalosti v oblasti problematiky nehodovosti motocyklů s vozidly včetně jejich statistik a kategorizace dopravních nehod za účasti motocyklů. Autor statisticky vyhodnocuje nehodovost dle příčin vzniku nehod a navrhuje metodiku pro řešení jednotlivých typů střetů motocyklů s vozidly. Pro doplnění a zpřesnění vstupních údajů pro analýzu silničních nehod za účasti motocyklů je do práce zahrnut soubor vlastních měření provedených na různých typech motocyklů. Práce obsahuje měření jejich zrychlení, zpomalení a vyhýbacího manévru. Vlastní přínos práce představují také vývojové diagramy, nabízející komplexní postup při řešení jednotlivých typů střetů motocyklu s vozidlem.