Analysis of extreme values of the economic efficiency indicators of transport infrastructure projects

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-09-27
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
Paper builds on previous research of the authors into the evaluation of economic efficiency of transport infrastructure projects evaluated by the economic efficiency ratio - NPV, IRR and BCR. Values of indicators and subsequent outputs of the sensitivity analysis show extremely favourable values in some cases. The authors dealt with the analysis of these indicators down to the level of the input variables and examined which inputs have a larger share of these extreme values. NCF for the calculation of above mentioned ratios is created by benefits that arise as the difference between zero and investment options of the project (savings in travel and operating costs, savings in travel time costs, reduction in accident costs and savings in exogenous costs) as well as total agency costs. Savings in travel time costs which contribute to the overall utility of projects by more than 70% appear to be the most important benefits in the long term horizon. This is the reason why this benefit emphasized. The outcome of the article has resulted how the particular basic variables contributed to the total robustness of economic efficiency of these project.
Příspěvek navazuje na předchozí výzkum autorů v hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravní infrastruktury, které jsou hodnoceny pomocí koeficientů ekonomické efektivnosti - NPV, IRR a BCR. Hodnoty ukazatelů a následné výstupy analýzy citlivosti vykazují v některých případech velmi příznivé hodnoty. Autoři se zabývali analýzou těchto ukazatelů až na úroveň vstupních proměnných a zkoumali, které vstupy mají větší podíl na těchto extrémních hodnotách. NCF pro výpočet výše uvedených koeficientů je tvořeno z přínosů, které vznikají jako rozdíl mezi nulovou a investiční variantou projektu (úspory v cestovních a provozních nákladech, úspory nákladů na cestování, snížení nákladů za nehody a úspory exogenních nákladů) stejně jako celkové náklady zastupující agentury. Úspory nákladů na dobu cestování, které přispívají k celkové užitečnosti projektů z více než 70%, se zdají být nejdůležitějšími přínosy v dlouhodobém horizontu. To je důvod, proč je tento přínos zdůrazněn. Výstup článku vede k tomu, jak jednotlivé základní proměnné přispěly k celkové robustnosti ekonomické efektivity tohoto projektu
Description
Citation
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017, vol. 251, issue 1, p. 1-6.
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/251/1/012043
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO