PhD Research Sympozium 2018

Tento sborník obsahuje 17 recenzovaných konferenčních příspěvků doktorského sympozia v oblastech architektury a urbanismu, které se uskutečnilo 7. listopadu 2018 na Fakultě architektury VUT v Brně. Setkání studentů doktorského studia bylo uspořádáno za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Akci doprovázela v době 5.–11. listopadu 2018 výstava konferenčních posterů, uspořádaná v prostoru před velkou aulou fakulty. Doktorandi prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní akce navázala na předchozí ročníky pořádané na FA VUT v Brně.
Rádi bychom poděkovali všem autorům za jejich příspěvky do akademické diskuse a vyjádřili vděčnost recenzentům za jejich pečlivou práci. Především oceňujeme jejich úsilí směřující ke zkvalitnění publikační činnosti doktorandů. Rádi bychom také poděkovali Mgr. Daně Kutálové za provedení jazykových korektur příspěvků obsažených v tomto sborníku.
Akce byla finančně podpořena projektem RV9080000513 – Konference DS 2018.

Název: PhD Research Sympozium 2018
Vydalo: Vysoké učení technické v Brně
Jazyková korektura: CZ / Mgr. Dana Kutálová
Zpracovala: Fakulta architektury, Poříčí 5, 639 00 Brno, Tel.: 541 146 603
Místo a rok vydání: Brno, 2018
Tisk: LITERA Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno

© Fakulta architektury VUT v Brně 2018
ISBN:978-80-214-5664-8
http://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2018/

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  The Trends in Structural Aspect of Work in Contemporary Architecture
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14) Kuda, Daniel
  Architektura se jako každý jiný obor vyvíjí, a protože architektonické dílo je syntézou vědy a umění, klíčovou roli v jejím vývoji hrají jak nové technologie, postupy a materiály, tak současné pojetí prostoru, ideálů krásy a ducha doby. U progresívních architektonických děl mnohdy záleží jen na citu architekta pro hmotné a nehmotné části návrhu a jeho schopnosti je harmonizovat. Při analýzách struktury a architektonického prostoru těchto staveb lze vysledovat určité směry, které se pak dále rozvíjejí, přičemž základní princip zůstává zachován. Tato práce se věnuje roštovým konstrukcím („gridshell“), jejichž nosný systém je na bázi dřeva. Na základě výsledků lze vyvodit určité základní rysy charakteristické pro daný materiál a následně predikovat budoucí vývoj a navrhnout nové prostorové a strukturální formy.
 • Item
  Modular Spatial Structure from Sheet Material: Lucca 2018
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14) Novák, Jakub
  The paper deals with the use of a flat medium for the creation of spatial modular structures. In the presented case history, structure made during Cartasia, The International Festival of Paper, Biennale of Contemporary Art, Lucca, Italy. I present the possibilities of use of carton industry products in an art project.
 • Item
  The Typological Evolution of Residential Open Building in the 20th Century Czech Environment in the Context of European Projects
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14) Struhařík, Daniel
  Fordistický systém práce ve 20. století a nové stavební technologie započaly globalizaci a prefabrikaci. Cílem článku je analýza vybraných realizací otevřených budov. Prostřednictvím kolektivní případové studie vybraných staveb je provedena analýza zkoumaného jevu. V návaznosti na práci Le Corbusiera se v období první republiky na území Československa objevují principy otevřeného obytného domu. Jedná se o skeletové konstrukce s pásovými okny, které umožňují individuální změnu dispozice bez zásahu do nosné podstaty objektu. Na rozdíl od zemí západního bloku se tato typologie dále nerozvíjí. Odporuje totiž ideologické myšlence socializmu, která je založena na kolektivizmu a potírání individuality. Po revoluci v devadesátých letech již generace československých architektů na tyto prvorepublikové koncepty dále nenavazuje.
 • Item
  Design and Build: What Does Realisation of a Student Design Bring into Architectural Education?
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14) Malošíková, Šárka
  Design-build projekty představují způsob výuky architektonického navrhování, při kterém studenti své návrhy dovádí až k realizaci. Příklady tohoto přístupu najdeme na mnoha školách architektury. Rozsah, forma a cíle projektů se ale často liší. Příspěvek se zabývá hlavními tématy výuky design-build projektů v průběhu posledního století, zaměřuje se na přínosy a omezení tohoto přístupu, naznačuje případný přesah do výzkumné činnosti nebo možnosti užší spolupráce školy architektury s komunitou či skutečným klientem a zasazuje jej do sjednocujícího širšího teoretického rámce.
 • Item
  Sustainable Earthen Architecture
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14) Bažík, Lenka
  Trvale udržitelná architektura má splňovat kritéria environmentální, sociálně-kulturní a ekonomická. Tento článek zkoumá na základě analýzy a interpretace, do jaké míry hliněný stavební materiál naplňuje zmíněné kategorie. Nepálená hlína je materiál tradiční, šetrný k životnímu prostředí, recyklovatelný a má pozitivní vliv na zdraví člověka. Cílem článku je zhodnotit hliněný stavební materiál z hlediska trvale udržitelné architektury.