Jakých častých a závažných chyb při prevenci a zvládání rizik se managementy dopouštějí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Odborníci na rizika se shodují, že managementu rizik stále není v našich organizacích věnována potřebná pozornost. Manažeři se hledáním hrozeb a jejich příčin systematicky nezabývají a ztrácejí pak čas hašením problémů, které vůbec nemusely vzniknout, kdyby proaktivně využívali osvědčené postupy identifikace a prevence rizik. Často se chovají podle hesla „Ono to nějak dopadne“ nebo „Určitě by se to dalo dělat líp, ale teď není čas to měnit“. Dobrý manažer včas rozpoznává nedostatky, které snižují výkonnost lidí a týmů, jejich motivaci a rozvoj potřebných schopností. Hrozby, které ohrožují pracovní procesy a mohou způsobovat nežádoucí události i závažné finanční ztráty. Které brání implementaci potřebných změn nebo využívání rizik jako příležitosti k zlepšování atd. Opakovaně potvrzovanou zkušeností je, že časové a finanční prostředky vynaložené na systematické hledání příčin a cest k jejich proaktivní prevenci se velmi rychle vrátí. Příspěvek byl publikován na XXVII. mezinárodní konferenci Expert Forensic Science 2018.
Experts in hazards agree that in our organizations there it is still not given the necessary attention to the risk management. Managers do not systematically address threats and their causes, and they lose time by solving problems, that they would not be, if they proactively used proven risk identification and risk prevention techniques. Often they behave according to the slogan „It somehow turns out „ or „ It surely could be done better, but now we have no time to change it“. A good manager recognizes in time the deficiencies, which reduce the performance of people and teams, their motivation and development of the necessary capabilities. Threats which threaten the working processes and can cause adverse events and serious financial losses. Which inhibit the implementation of the necessary changes or utilizing of risks as opportunities for improvement etc. Repeatedly confirmed experience is that time and money, which are spent on systematic finding causes and ways to their proactive prevention, will return very quickly. The paper was published at XXVII. International conference of Expert Forensic Science 2018.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2018, roč. 29, č. 2, s. 43-48. ISSN 1211-443X.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO