2018/2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Kurzy soudního znalectví
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně otevírá nový ročník kurzů technického znalectví.
 • Item
  Přehled konferencí 2018
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Přehled konferencí v roce 2018
 • Item
  Jakých častých a závažných chyb při prevenci a zvládání rizik se managementy dopouštějí
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06) Kruliš, Jiří
  Odborníci na rizika se shodují, že managementu rizik stále není v našich organizacích věnována potřebná pozornost. Manažeři se hledáním hrozeb a jejich příčin systematicky nezabývají a ztrácejí pak čas hašením problémů, které vůbec nemusely vzniknout, kdyby proaktivně využívali osvědčené postupy identifikace a prevence rizik. Často se chovají podle hesla „Ono to nějak dopadne“ nebo „Určitě by se to dalo dělat líp, ale teď není čas to měnit“. Dobrý manažer včas rozpoznává nedostatky, které snižují výkonnost lidí a týmů, jejich motivaci a rozvoj potřebných schopností. Hrozby, které ohrožují pracovní procesy a mohou způsobovat nežádoucí události i závažné finanční ztráty. Které brání implementaci potřebných změn nebo využívání rizik jako příležitosti k zlepšování atd. Opakovaně potvrzovanou zkušeností je, že časové a finanční prostředky vynaložené na systematické hledání příčin a cest k jejich proaktivní prevenci se velmi rychle vrátí. Příspěvek byl publikován na XXVII. mezinárodní konferenci Expert Forensic Science 2018.
 • Item
  Možné přístupy k hodnocení rizik nanočástic z pohledu znalce
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06) Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora; Bencko, Vladimír; Hrabová, Kristýna; Bulejko, Pavel
  Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných nežádoucích zdravotních nebo environmentálních vlivů. Na straně druhé je nutné konstatovat, že hodnocení těchto vlivů je velmi složité, a to i s ohledem na poměrně krátkou dobu využívání nanotechnologií. Nedostatek relevantních informací o případných negativních účincích nanočástic jakož i absence legislativních nástrojů vede v poslední době k požadavkům na hodnocení rizik těchto částic a materiálů. Příspěvek analyzuje možné přístupy a metody k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu bezpečnosti pracovního prostředí v technických oblastech a upozorňuje na nezbytnost tohoto řešení.
 • Item
  Nová instrukce Ministerstva spravedlnosti o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06) Bradáč, Albert
  Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 23. 11. 2017 Instrukci č. 8/2017, č. j. 26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách (dále jen „instrukce“). Instrukce je dostupná ve formátu pdf na stránkách ministerstva www.justice.cz a Hledat: Instrukce č. 8/2017 nebo přímo na adrese https://portal.justice.cz/Justice2/ ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=6712&d=351814. Originál instrukce má 13 stran vlastního textu, jejích 11 příloh pak 49, celkem 62 nečíslovaných stran. V tomto příspěvku přinášíme pokud možno stručně její obsah ve vztahu k praktickému výkonu znalecké činnosti; v případě aplikace jejích ustanovení doporučujeme prostudovat plné znění instrukce a její návaznost na zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, (dále jen „zákon“) a jeho prováděcí vyhlášku č. 37/1967 Sb. (dále jen „vyhláška“), oboje v aktuálním znění. (Pro tlumočníky platí instrukce obdobně.)