Chiralita a její význam v environmentální organické analýze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce je vypracována jako literární rešerše zaměřená na charakterizaci chirality a jejím významem pro životní prostředí. Tato práce také podává přehled metod používaných pro chirální separaci a analýzu organických polutantů ve složkách životního prostředí. Ze získaných informací vyplývá, že význam chirality na enviromentální působení je značný. Jednotlivé enantiomery chirálních polutantů vykazují v životním prostředí rozdílnou toxicitu a biologickou aktivitu a je tedy nutné je v prostředí sledovat pomocí metod chirální analýzy.
This bachelor thesis is elaborated as literature search focused on the characterization of chirality and its importance for the environment. This work also gives review of the analytical methods and procedures aplicable for the chiral analysis of the organic pollutants. Obtained information showed that the importance of the chirality in the environmental chemistry is great. Individual enantiomers exhibit different toxicity and biological activity in the environment and therefore their monitoring by chiral analytical methods is essential.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, D. Chiralita a její význam v environmentální organické analýze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO