2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Strategické řízení elektronického obchodu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Luhan, Jan; Dvořák, Jiří; Baran, Dušan; Fecenko, Josef; Půža, Bedřich
  Disertační práce řeší návrh modelu pro podporu strategického řízení elektronického obchodu firmy integrující stávající charakteristické procesy řízení ve firmě. Základní matematický model využívá řešení soustavy diferenciálních rovnic a je adaptabilní vůči potřebám konkrétního subjektu.
 • Item
  Manažerské kompetence v malých podnicích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Novák, Petr; Putnová, Anna; Szarková, Miroslava; Mohelská, Hana; Tomšík, Pavel
  Dizertační práce pojednává o manažerských kompetencích v malých výrobních podnicích v České republice. Záměrem výzkumu bylo zjištění současné úrovně těchto kompetencí u vrcholových manažerů těchto podniků. Zvolená problematika představuje velmi aktuální téma z pohledu dalšího rozvoje kompetencí potřebných pro výkon manažerské profese. Autor při zpracování dizertační práce vycházel z teoretických poznatků nabytých důkladným studiem českých a zahraničních odborných monografií, publikovaných vědeckých článků v odborných časopisech, ostatních elektronických zdrojích a především z provedených primárních výzkumů. Hlavním cílem dizertační práce bylo zjištění úrovně manažerských kompetencí vrcholových manažerů malých výrobních podniku z pohledu podnikového řízení, identifikace klíčových proměnných majících vliv na tuto úroveň a navržení doporučení vedoucích k rozvoji zjištěné úrovně. K dosažení hlavního cíle pak dále byly stanoveny 4 dílčí cíle a 5 hypotéz. Na základě výsledků z provedeného pilotního výzkumu kompetencí byl vytvořen model manažerských kompetencí, který byl následně ověřen primárním výzkumem. V rámci vyhodnocení získaných dat byla určena výsledná úroveň jednotlivých kompetencí. S použitím statistického vyhodnocení hypotéz byly zjištěny závislosti mezi kompetencemi a proměnnými, jimiž byly pohlaví manažera, délka současné a celkové manažerské praxe, věk, vlastnický vztah manažera k podniku a nejvyšší dosažené vzdělání manažera. Souhrnné výsledky byly uvedeny do širšího kontextu v porovnání se zjištěným stavem současného vědeckého poznání a na jejich základě byla vytvořena doporučení pro zvýšení úrovně manažerských kompetencí. Závěrem byly uvedeny přínosy dizertační práce a návrh doporučení v pokračování výzkumné činnosti.
 • Item
  Ekonomické chování podnikatelských subjektů při využití SCM
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Vašková, Petra; Jurová, Marie; Urbánek, Jiří; Sodomka, Petr; Stehlík, Antonín
  Disertační práce se zabývá problematikou nákupu v podnicích. Zkoumá problematiku hodnocení a výběru dodavatelů. Práce pojednává o faktorech, které ovlivňují hodnocení a výběr dodavatelů pro zakázku. Dále se zabývá problematikou dodavatelsko-odběratelských vztahů, tvorbou a jejich řízením pomocí SCM – Supply Chain Management a problematikou hodnocení SCM – Supply Chain Managament. Téma disertační práce je velice aktuální, protože na výběru a hodnocení dodavatelů závisí nákup a náklady spojené s nákupem. Dobré řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů může firmám ušetřit čas a další náklady. Při zpracování disertační práce bylo vycházeno nejen z teoretických poznatků získaných studiem odborné literatury českých i zahraničních autorů, ale i z provedených výzkumných šetření. Primární výzkum byl realizován kvantitativním výzkumem a to dotazníkovým šetřením. Výsledky získané primárním šetřením byly vyhodnoceny s využitím aplikace Microsoft Office Excel a UNISTAT ® Statistical Package Version 5.6.06 Light. Při zpracování disertační práce byly získané výsledky použity k vymezení nejdůležitějších faktorů ovlivňujících hodnocení dodavatelů a hodnocení SCM ve firmách a údajů o nákupu ve firmách. Kromě toho, výsledky získané z vyhodnocení dotazníkového šetření umožnily verifikovat stanovené hypotézy disertační práce. Dílčím výstupem disertační práce je návrh metodiky hodnocení nových a stávajících dodavatelů firmy včetně stanovení vah jednotlivých hodnotících kritérií. Pro běžné hodnocení dodavatelů je stanovena frekvence jejich hodnocení podle důležitosti dodávaného materiálu. Dále je tu metodicky popsáno jak hodnotit dodavatele v čase při běžném hodnocení dodavatelů a jak při výběru dodavatele na zakázku. Další dílčí výstup je návrh metodiky hodnocení úrovně SCM. V závěru disertační práce je věnována pozornost shrnutí získaných poznatků, diskuzi předpokladů pro implementaci navržené metodiky do podnikové praxe a možnostem další vědecké práce v pojednávané oblasti.
 • Item
  Vliv stimulačních systémů na náklady a výnosy podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Šimánková, Monika; Kocmanová, Alena; Mikoláš, Zdeněk; Kubík, Josef; Vaculík, Josef
  Disertační práce se zabývá problematikou stimulačních systémů odměňování pro pracovníky dělnických profesí. Empirický výzkum je zaměřen na zmapování situace v oblasti odměňování zaměstnanců v segmentu zakázkových strojírenských společností působících na území České republiky. Poznatky získané při výzkumu se stali východiskem při tvorbě predikčního modelu. Hlavním cílem disertačním práce byla právě tvorba tohoto modelu. Model nabízí dva základní způsoby odměňování zaměstnanců dělnických profesí. Umožňuje nastavení modelu na konkrétní podnik a zobrazuje vliv volby systému i jeho nastavení do výsledků hospodaření podniku.
 • Item
  VEKTOROVÁ OPTIMALIZACE VĚDECKÝCH PARKŮ ZALOŽENÁ NA KVALITATIVNÍCH TRENDOVÝCH MODELECH BEZ ROVNIC
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Wouters, Hana; Dohnal, Mirko; Koráb, Vojtěch; Hřebíček, Jiří; Čapek, Jan
  Tato dizertační práce řeší optimalizaci vědeckých parků z hlediska potřeby zvyšování konkurenceschopoností regionů a potažmo celé ČR. Je koncipována pro investory, kteří chtějí realizovat projekt VP v různých regionech ČR nebo manažery již existujících vědeckých parků, kteří chtějí udělat další rozhodnutí. Možnost realizovat projekt VP platí pro všechny regiony, včetně regionů, které se dříve mohly spoléhat na dostupnost a těžbu nerostných surovin (tradičně těžba uhlí), jež v minulosti fungovala jako významný faktor pro rozvoj průmyslu a ekonomické aktivity. Tyto regiony se nyní musejí vyrovnat se ztrátou konkurenceschopnosti a přesunout své úsilí do oblasti rozvoje výzkumu a vývoje produkujícího inovace. Kvalitativní modelování je vhodné pro tak málo známé a komplexní systémy jako jsou právě vědecké parky (VP). Modely vědeckých parků obsahují proměnné různého charakteru a různých časových chování. Z tohoto důvodu jsou studovány rychlé a pomalé modely. Pro 11 pomalých proměnných je studován soubor 17 kvalitativních bezrovnicových vazeb typu (např. kvalita výzkumných a vývojových inženýrů, konkurenční status atd.) společně se souborem 14 kvalitativních bezrovnicových vazeb pro 10 rychlých proměnných typu (např. spolupráce mezi průmyslem a akademickými ústavy, výměna průmyslových informací apod.). V této dizertační práci jsou prezentována řešení rychlých a pomalých modelů ve formě souborů rychlých a pomalých scénářů a přechodů mezi nimi a jsou hledána optimální řešení. Analýza/optimalizace málo známých, nelineárních, multidimenzionálních systémů jako jsou vědecké parky je složitá a je obtížné vytvořit smysluplné a dostatečně přesné modely nestabilního chování. Systematická analýza řady kvalitativních řešení je hlavní částí disertační práce a jejím hlavním vědeckým přínosem. Jednotlivé kroky postupu tvorby modelu jsou názorně ilustrované na příkladech. Text obsahuje interpretaci dosažených výsledků a formulaci přínosů pro teorii a praxi.