2024

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Metody hlubokého učení pro segmentaci elektrokardiografických signálů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Hejč, Jakub; Kolářová, Jana; Černý, Martin; Halámek, Josef
  Práce se zabývá metodami hlubokého učení pro segmentaci elektrokardiografických záznamů z povrchového a intrakardiálního snímání se zaměřením na síňovou aktivitu. Teoretická část seznamuje se současnými přístupy segmentace a s problematikou spojenou s využíváním standardních EKG databází pro vývoj hlubokých modelů. V práci byl navržen řetězec metod pro zpracování multimodálních dat z elektrofyziologického vyšetření. Tyto metody byly následně využity pro sestavení trénovacích datových sad. V práci byl navržen hluboký model pro segmentaci intrakardiálních záznamů založený na modifikované architektuře s reziduálním spojením. Byla provedena série experimentů sledující vliv nastavení modelu a předzpracování datové sady na kvalitu segmentace. Jako zásadní činitel se ukázala přítomnost a způsob anotace záznamů s fibrilací síní. Mezi další významné parametry patřilo nastavení penalizační funkce a způsob augmentace trénovacích dat. V práci byla dále navržena nová metoda segmentace P vln využívající neúplné reference. Přístup byl inspirován metodou hlubokého kontrastního učení, která byla modifikována pro odlišení lokálních úseků signálů na různých úrovních abstrakce extrahovaných příznakových map. Výsledky byly analyzovány pomocí standardních metrik kvality a post-hoc vizuální analýzou. V dílčích případech bylo provedeno statistické srovnání experimentů pro různá nastavení. Výsledky práce ukázaly, že je možné využít intrakardiální signály pro zabudování vektorové reprezentace lokální síňové aktivace do hlubokých modelů.
 • Item
  EMC Robustní Přesná Napěťová Reference pro Automobilové Aplikace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Krolák, David; Horský, Pavel; Husák, Miroslav; Psychalinos, Professor Costas
  Klíčovou součástí moderních integrovaných obvodů je napěťová reference, která funguje jako srdce analogových bloků poskytující stabilní napětí. Tato disertační práce zkoumá pokročilé metody pro snížení citlivosti nízko příkonových referencí na elektromagnetické interference (EMI) pro automobilová prostředí s širokým teplotním rozsahem. Citlivost na EMI je nežádoucí jev, který může způsobit poruchy elektronického systému. Elektromagnetické rušení se může snadno vázat do obvodu prostřednictvím kabelového svazku a desky s plošnými spoji. Práce poskytuje přehled literatury, návrhy výzkumu a výsledky, které se zaměřují na skryté efekty v napěťovém referenčním jádru, jako je vliv parazitní kapacity z kolektorů bipolárních tranzistorů do substrátu integrovaného obvodu a efekty použitého operačního zesilovače. Jsou uvedena a implementována doporučení pro zlepšení EMI odolnosti napěťové reference. Aby se prokázala platnost navrhovaných vylepšení, byly vyrobeny a změřeny testovací čipy s navrženými napěťovými referencemi v různých technologiích.
 • Item
  Efektivni opticke funkce ve vlaknovych fotonickych sitich
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Havliš, Ondřej; Slavíček, Karel; Vlček, Čestmír; Dostál, Otto
  Dizertační práce se zaměřuje na efektivní optické funkce ve vláknových fotonických sítích, testbedech a multiband polygonu. Mezi tyto funkce lze zařadit optické zesilování, přepínání, směrování a filtraci optického spektra. Teoretická část práce se zabývá optickým zesilováním, kde jsou popsány jednotlivé druhy optických zesilovačů. Ty pro svoji funkci využívají různých principů, jako například využití jevu Ramanovského rozptylu, vláken dopovaných vzácnými zeminami – především Erbiem, a v poslední řadě polovodičových struktur. Praktická část práce je zaměřena na využití a ověření efektivních optických funkcí a jejich služeb tedy klasického přenosu telekomunikačních dat a přenosu ultra-stabilních veličin (přenos přesného času a ultra-stabilní frekvence) ve vláknové fotonické síti, testbedu a multiband polygonu.
 • Item
  ANALÝZA MULTISPEKTRÁLNÍCH INDEXŮ PŘI DÁLKOVÉM PRŮZKUMU ZEMĚ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Janoušek, Jiří; Marcoň, Petr; Kačmařík,, Michal; Nedělník,, Jan
  Práce se zabývá problematikou analýzy multispektrálních obrazů pro využití při dálkovém průzkumu Země. V oblasti multispektrálního snímkování byla provedena studie metod způsobů snímání rostlin. Byl zkoumán vliv částí elektromagnetického spektra na změny odrazivosti snímané vegetace. V problematice vegetačních indexů byly porovnávány způsoby výpočtů vycházející z multispektrálních snímků. Pro získání plošných informací o stavu pěstované vegetace byly navrženy důležité ukazatele rostlin pro korelaci multispektrálních indexů. Závěrečná část práce se zaměřuje na vytvořené spektrální mapy z nasnímaných snímků multispektrální kamerou a analýzy výsledků hodnot vypočítaných vegetačních indexů s ohledem na stanovení optimální doby sklizně zemědělských plodin. Výstupem práce jsou nové lineární regresní modely umožňující stanovení optimální doby sklizně. Práce rovněž popisuje ucelenou metodiku od snímkování vegetace až po stanovení optimální doby sklizně dané plodiny.
 • Item
  Analýza a ověřování provozních charakteristik síťových a hybridních střídačů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Vrána, Michal; Mastný, Petr; Braciník,, Peter; Dvorský, Emil
  Dizertační práce představuje komentovaný soubor článků zaměřený na oblast ověřování provozních charakteristik střídačů a jejich vlivu na provoz distribuční soustavy. Provozní charakteristiky jsou posuzovány s ohledem na národní požadavky v České republice. V rámci řešení byly publikováný články v zahraničních impaktovaných a recenzovaných časopisech a indexovaných sbornících zahraničních i tuzemských konferencí. Hlavním výsledkem dizertační práce je návrh a realizace laboratorního pracoviště pro ověřování provozních charakteristik. Pro pracoviště bylo navrhnuto a realizováno softwarové vybavení k automatizaci procesu testování jak na fyzickém pracovišti, tak v rámci virtuálního testování. Rekonfigurací pracoviště je možné vytvořit zařízení k simulaci a ověřování vlivu autonomních funkcí na distribuční soustavu v rámci experimentální instalace v laboratorních podmínkách nebo terénního testování.