2024

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 296
 • Item
  Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Spěvák, Martin; Skalický, Roman; Ulč, Jakub
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. za období 2018-2022, pomocí nástrojů finanční analýzy. Teoretická část představuje metody, které jsou aplikovány na účetní výkazy vybrané společnosti. Na základě analytické části jsou následně vytvořeny návrhy, zaměřené na nedostatky společnosti, které pomohou společnosti zlepšit její finanční situaci.
 • Item
  Reverzní logistika ve vybraném podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Šándorová, Hana; Milichovský, František; Mráček, Pavel
  V mojej bakalárskej práci som sa zamerala na problematiku reverznej logistiky vo vybranej pobočke spoločnosti, ktorá dominuje na trhu v príslušnom segmente. Skúmala som rôzne oddelenia z hľadiska ich logistických procesov a na základe analýz a výskumov som navrhla opatrenia na zefektívnenie reverznej logistiky a minimalizáciu vzniknutého odpadu na oddelení Potravín. Práca sa zameriava na detailný popis pobočky spoločnosti a analýzu súčasného stavu logistických procesov v určitých oddeleniach. Analýzy vychádzajú z údajov získaných z týchto pracovísk a mojej odbornej praxe v danej spoločnosti. Okrem toho som uskutočnila výskum pomocou vlastného pozorovania. Na základe týchto analýz a výskumu som vypracovala súbor opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť efektivitu reverznej logistiky, minimalizovať negatívny vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie a zvýšiť spokojnosť zákazníkov na oddelení Potravín.
 • Item
  Rozvoje osobnosti manažera podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Sekretareva, Sofiia; Pfeifer, Marcel Rolf; Konečná, Zdeňka
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu osobnostního rozvoje manažerů a jeho vliv na efektivitu a úspěšnost podniku. Teoretická část definuje klíčové pojmy, jako jsou manažerské funkce, role, styly řízení, motivace, time management a work-life balance. Praktická část zkoumá současný stav rozvoje osobnosti manažerů ve společnosti pomocí dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů. Na základě zjištěných informací jsou navržena opatření ke zlepšení pracovního prostředí a podpory rozvoje manažerů, což povede k zvýšení jejich efektivity, motivace a celkovému úspěchu firmy.
 • Item
  Hodnocení výkonnosti podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Tyko, Jakub; Pavláková Dočekalová, Marie; Kocmanová, Alena
  Táto bakalárska práca sa venuje hodnoteniu výkonnosti spoločnosti framipek s.r.o. v období rokov 2018 až 2022. Práca sa skladá z 3 častí. V prvej časti je definovaná finančná analýza, jej metódy a potrebné ukazovatele. Druhá časť obsahuje predstavenie podniku a následne praktické použitie metód z prvej časti práce. Tretia časť práce obsahuje návrhy na zlepšenie aktuálnej situácie podniku, ktoré vychádzajú z výsledkov dosiahnutých v druhej časti práce.
 • Item
  Hodnocení výkonnosti podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Žák, Maxim; Pavláková Dočekalová, Marie; Hornungová, Jana
  Tato Bakalářská práce se zaobírá tématem měření a hodnocení výkonnosti podniku v průběhu let 2019-2022. První část práce je zaměřena na teoretická východiska práce, která jsou následně využita v analytické části. Druhá část práce je analýza vybrané společnosti za pomoci jejich účetních výkazů a interpretace výsledků analýzy. Poslední část práce obsahuje návrhy na zlepšení výkonnosti podniku využitím předem získaných znalostí.