2024

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 399
 • Item
  Využívání regulativů v územním plánování a jejich smysl
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Romanchuk, Anna; Kotrla, Jakub; Šimková, Hana
  Bakalářská práce popisuje základní legislativní přehled územního plánování v České republice a poté se zaměřuje na rozbor a analýzu využíváni regulativu konkrétních obci. Práce vychází z poznatků o územním plánovaní a vlivu jeho nástrojů na kvalitu měst a krajiny. Práce je zaměřená na sestavení poznatků z územně plánovacích dokumentací a jejich možnostech regulace území. Práce analyzuje dvě města, Zlín a Brno, z pohledu toho, jak v obou městech fungují regulační nástroje, k čemu jejich využívání či nevyužívání vede. Cílem je porovnat přístupy k regulaci území a na názorném příkladu ukázat, jak to vypadá a jaké následky z toho plynou.
 • Item
  Rodinný dům Troják
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Žídek, Vojtěch; Kolář, Radim; Struhala, Karel
  Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu s minimálním dopadem na životní prostředí. Objekt se nachází v horské oblasti Hostýnských vrchů nedaleko kopce Troják. Pozemek o celkové výměře 1422,4 m2 je převážně rovinatý a objekt je navržen přibližně do jeho středu. Při návrhu byl kladen důraz na orientaci objektu vůči světovým stranám pro optimalizaci tepelných zisků a ztrát. V prvním nadzemním podlaží se nachází ot Rodinný dům o obdélníkovém půdorysu je řešen jako sloupková dřevostavba se sedlovou střechou. Základová deska, na níž je rodinný dům založen, je odizolována pomocí pěnoskla. Skladby obvodové stěny s provětrávanou fasádou z modřínového obkladu a střechy jsou navrženy jako difuzně otevřené a jsou izolovány pomocí foukané izolace. Objekt je dvoupodlažní, kdy v prvním podlaží se nachází otevřený prostor s kuchyní a obývacím pokojem, technická místnost, wc a chodba, ze které vede schodiště do druhého podlaží, kde pak najdeme ložnici, 2 pokoje, koupelnu a chodbu. Celková podlahová plocha objektu je 134 m2. V okolí pozemku se nenachází vodovodní řád, tudíž je vybudován vrt, jako zdroj pitné vody a zároveň je zachycována dešťová voda do akumulační nádrže, jež bude po přečištění domácí vodárnou využívána na splachování, praní a závlahu zahrady. Odpadní voda bude svedena do domácí čističky odpadních vod, která bude pravidelně vyvážena. Vytápění objektu pomocí podlahového topení bude zajištěno tepelným čerpadlem země – voda, které bude jímat teplo ze zemního vrtu a v létě bude pomocí reverzního režimu tento vrt regenerovat a objekt chladit. Pro minimalizaci potřeby elektrické energie ze sítě budou na jižní straně sedlové střechy navrženy fotovoltaické panely s bateriovým úložištěm. V rámci bakalářské práce je zpracována také problematika tepelné techniky, akustiky a proslunění.
 • Item
  Analýza, návrh území a environmentální dopady výstavby
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kučová, Zuzana; Kolář, Radim; Kolářová, Eva
  Práce analyzuje rozvojovou plochu v okrajové části města Přerov. Hodnotí podmínky a zjišťuje limity možné výstavby bytových domů. Pro objekty je zpracováno napojení na dopravní i technickou infrastrukturu a práce se dále věnuje i dalším důležitým aspektům bytové výstavby. Výstupem jsou situační výkresy a technická zpráva dle podmínek pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.
 • Item
  Rodinný dům Prštné
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Voženílková, Veronika; Kolář, Radim; Jelínek, Petr
  Cílem bakalářské práce je navrhnout rodinný dům v pasivním standardu. Stavba se nachází ve Zlíně v městské části Prštné. Jedná se o kompaktní dvoupodlažní budovu čtvercového tvaru s balkónem, terasou a stáním pro dvě auta. Objekt má plochou zelenou střechu a balkón na jihovýchodní straně ve druhém nadzemním podlaží je krytý bifaciálními solárními panely. Pod balkónem se nachází nevytápěný prostor, kde je umístěna zimní zahrada a dva sklady. Tato část stavby je vyloučena z tepelné obálky a přispívá tak k její vyšší energetické efektivitě. Technická část stavby byla navržena tak, aby směřovala na severozápad a severovýchod, zatímco obytné místnosti jsou orientovány převážně na jihovýchod a jihozápad. Zdivo je navrženo z vápenopískových tvárnic izolovaných minerální vlnou. Fasádu tvoří vláknocementové desky připevněné na nově navržené nosné konstrukci s montážními bloky, která eliminuje množství tepelných mostů v ploše stěny viz. A.7_Provětrávaná fasáda s montážními bloky. Vytápění a ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda a fotovoltaická elektrárna. Přebytky energie jsou odváděny do sítě distributora. Příjemné klima uvnitř objektu je udržováno podlahovým vytápěním a mechanickým větráním. Přiváděný vzduch je upravován v rekuperační jednotce a dále distribuován k výustem flexibilním potrubím. Dešťová voda ze střech je vedena do akumulační nádrže a určena k zavlažování zahrady. Budova spadá do třídy energetické náročnosti A s tepelnou ztrátou 3,9 kW.
 • Item
  Urbanistická analýza sídla se zaměřením na kvality prostoru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Čuntalová, Karolína; Tichý, Jan; Májek, Jan
  Bakalárska práca je zameraná na analýzu verejných priestranstiev s bližším zameraním na kvalitu na selektovanom území v katastrálnom území Veveři, nachádzajúceho sa v meste Brno v Českej republike. Zameriava sa na rozdelenie verejných priestorov, rozdlenie uličného profilu, verejnej zelene, funkčnosti parterov, použitých povrchov, mobiliáru a celkovej prístupnosti územia. Analýza je doplnená úvodným zhrnutím vývoja sídiel so zameraním na urbanizmus.