2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Detekce a obnova slov mimo slovník
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Egorova, Ekaterina; Černocký, Jan; Hannemann, Mirko; Schaaf, Thomas
  Tato disertační práce zkoumá oblast zpracování slov mimo slovník (out-of-vocabulary word, OOV) v rámci úlohy automatického rozpoznávání řeči (automatic speech recognition, ASR). Definuje dvě samostatné úlohy zpracování OOV - detekci a obnovu - a pro obě úlohy navrhuje metriky úspěšnosti. Prezentuje několik přístupů k detekci a obnově OOV v rámci hybridních a end-to-end (E2E) ASR systémů. Experimentální práce a srovnání přístupů bylo provedeno na otevřené databázi LibriSpeech, aby byla zajištěna reprodukovatelnost experimentů.  Hybridní přístup využívá upravený dekódovací graf s fonémovými podřetězci a pro detekci a obnovu opakujících se OOV využívá reprezentaci založenou na plných rozpoznávacích grafech (lattices). Obnovená OOV jsou přidána do slovníku a jazykového modelu (LM), což vede ke zlepšení úspěšnosti ASR systému. Druhý přístup využívá k řešení úlohy detekce OOV vnitřní reprezentace systému E2E architektury "Listen Attend and Spell" (LAS) s predikcí slov. Tato metoda oproti hybridnímu přístupu výrazně zlepšuje míru úplnosti a přesnosti (recall a precision). Obnova opakujících se OOV se provádí pomocí samostatného systému predikce znaků s využitím detekovaných časových rámců a pravděpodobnostního shlukování.Nakonec navrhujeme novou "speller" architekturu se schopností učit se reprezentace OOV společně s trénováním sítě pro predikci slov (word predicting network, WPN). Komponent "speller" ovlivňuje během trénování slovní embeddingy tak, aby dobře reprezentovaly i fonetickou podobu slov, a tím zajišťuje nejen možnost kvalitní obnovy OOV, ale i zlepšení výkonu sítě pro predikci slov.
 • Item
  Dynamicky rekonfigurovatelné softwarové architektury pro distribuované řídicí systémy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Richta, Tomáš; Janoušek, Vladimír; Kavička, Antonín; Sawa, Zdeněk
  Tato prace se zabyva dynamickou rekonfigurovatelnosti distribuovanych ridicich systemu. Vzhledem k charakteristice techto systemu je pro definici jejich behu pouzit formalismus Petriho siti. Tyto jsou transformovany do proveditelne podoby a nasledne pak interpretovany specializovanym software nainstalovanym na jednotlivych uzlech systemu. Diky vlastnostem pouziteho formalismu je mozne jednotlive casti systemu nahrazovat novymi variantami. Stejne tak je mozne generovat formalni specifikace dilcich casti systemu z abstraktnejsich workflow modelu a popisu ve forme domenove specifickych jazyku.
 • Item
  Akcelerace 2D Vlnkové transformace na paralelních architekturách
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kula, Michal; Zemčík, Pavel; Schier, Jan; Sojka, Eduard
  I přesto, že byla 2D diskrétní vlnková transformace předmětem řady rozsáhlých studií, některé aspekty této problematiky byly doposud opomíjeny. Mezi takové aspekty lze zařadit techniky pro výpočet této transformace se zaměřením na vyvažování synchronizací, aritmetických instrukcí a využití paměti pro různé architektury. Tato práce ukazuje několik nových metod výpočtu této transformace s různě nastaveným vybalancováním těchto operací. Tyto metody jsou detailně popsány a jejich chování je vyhodnoceno na několika grafických adaptérech za použití GPGPU, zpracování pomocí grafické pipeliny a vícejádrových procesorů pomocí OpenMP.
 • Item
  Využití informací o nejistotě v ověřování mluvčího a diarizaci mluvčích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Silnova, Anna; Burget, Lukáš; Šmídl, Václav; Villalba Lopez, Jesus Antonio
  Tato práce se zabývá dvěma modely, které umožňují využít informace o nejistotě v úlohách automatického ověřování mluvčího a diarizace mluvčích. První model, který zvažujeme, je modifikací široce používané gaussovské pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzy (G-PLDA), modelující rozložení vektorových reprezentací promluv nazývaných embeddingy. V G-PLDA se předpokládá, že embeddingy jsou generovány přidáním šumového vektoru navzorkovaného z Gaussova rozložení k vektoru reprezentujícímu mluvčího. Ukazujeme, že za předpokladu, že šum byl místo toho vzorkován ze Studentova T-rozdělení, model PLDA (tuto verzi nazýváme PLDA s těžkým chvostem, heavy-tail, HT-PLDA) může při rozhodnutí o ověření mluvčího využít informace o nejistotě. Náš model je koncepčně podobný modelu HT-PLDA definovanému Kennym et al. v roce 2010, ale jak ukazujeme v této práci, umožňuje rychlé skórování, zatímco původní definice HT-PLDA je značně časové a výpočetně náročná. Představujeme algoritmus pro trénování naší verze HT-PLDA jako generativního modelu a zvažujeme rovněž různé strategie diskriminativního trénování parametrů tohoto modelu. Generativně a diskriminativně trénovanou HT-PLDA testujeme na úloze ověřování mluvčího. Výsledky naznačují, že HT-PLDA funguje podobně jako standardní G-PLDA, přičemž má výhodu v odolnosti vůči změnám v předzpracování dat. Experimenty s diarizací mluvčích ukazují, že HT-PLDA poskytuje nejen lepší výsledky než základní G-PLDA, ale skóre logaritmického poměru věrohodností (log-likelihood ratio, LLR) produkovaná tímto modelem jsou lépe kalibrována. Ve druhém modelu nepovažujeme (na rozdíl od HT-PLDA) embeddingy za pozorovaná data. Místo toho jsou v tomto modelu embeddingy normálně rozložené skryté proměnné. Přesnost (precision) embeddingů nese informaci o kvalitě řečového segmentu: u čistých dlouhých segmentů by přesnost měla být vysoká a u krátkých a zašuměných promluv by měla být nízká. Ukazujeme, jak lze takové pravděpodobnostní embeddingy začlenit do skórování založeného na G-PLDA, a jak parametry skrytého embeddingu ovlivňují jeho vliv při výpočtu věrohodností s tímto modelem. V experimentech demonstrujeme, jak lze využít existující extraktor embeddingů založený na neuronové síti (NN) k produkci nikoli embeddingu, ale parametrů pravděpodobnostního rozložení embeddingu. Pravděpodobnostní embeddingy testujeme na úloze diarizace mluvčích. Výsledky ukazují, že tento model poskytuje dobře kalibrovaná skóre LLR umožňující lepší diarizaci, pokud není k dispozici vývojová datová sada pro ladění shlukovacího algoritmu.
 • Item
  Dolování rozpustných enzymů z genomických databází
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Hon, Jiří; Zendulka, Jaroslav; Brejová, Bronislava; Šafránek, David
  Enzymy jsou proteiny urychlující chemické reakce s velkým potenciálem pro farmaceutický a obecně chemický průmysl. Enzymatická funkce je obvykle zajištěna několika nepostradatelnými aminokyselinami, které tvoří tzv. aktivní místo, kde se odehrává chemická reakce. V této práci jsou prezentovány dva integrované softwarové nástroje pro dolování a racionální výběr nových rozpustných enzymů - EnzymeMiner a SoluProt.  EnzymeMiner slouží k hledání nových enzymů. Na vstupu vyžaduje jednu nebo více sekvencí zvoleného enzymu spolu se seznamem klíčových aminokyselin. Tento seznam slouží k zvýšení pravděpodobnosti, že nalezený enzym bude mít podobnou funkci jako vstupní enzym. Výstupem EnzymeMineru je množina anotovaných sekvencí nalezených v databázi. Za účelem ulehčení výběru několika málo kandidátů pro experimentální ověření v laboratoři integruje EnzymeMiner anotace z dostupných databází - informaci o zdrojovém organismu a prostředí, ve kterém se vyskytuje, a informaci o proteinových doménách, ze kterých se enzym skládá. Hlavním kritériem pro výběr kandidátů je rozpustnost predikovaná druhým prezentovaným nástrojem, SoluProtem. SoluProt je metoda založená na strojovém učení, která predikuje heterologní rozpustnou expresi proteinu v organismu Escherichia coli . Vstupem je sekvence a výstupem je pravděpodobnost, že protein bude exprimován v rozpustné formě. SoluProt využívá model gradient boosting machine a byl trénován na datové sadě odvozené od databáze TargetTrack. Při srovnání na vyvážené nezávislé datové sadě odvozené z databáze NESG dosáhl SoluProt přesnosti 58,5 % a hodnoty AUC 0,62, čímž lehce převyšuje ostatní existující nástroje. Nástroje EnzymeMiner i SoluProt jsou často využívány řadou uživatelů z oblasti proteinového inženýrství za účelem hledání nových rozpustných biokatalyzátorů chemických reakcí. Ty mají velký potenciál snížit energetickou náročnost a ekologickou zátěž mnoha průmyslových procesů.