2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 111
 • Item
  Význam platiny v životním prostředí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Brestovská, Marta; Sommer, Lumír; Holubová, Zuzana
  Tato bakalářská práce, se zabývá sledováním jednotlivých sloučenin platiny ve složkách životního prostředí (voda, půda, ovzduší) a metodami jejich stanovení. V práci je také zmíněno neméně podstatné stanovení platiny v tkáních a tělních tekutinách, v případech kdy je platina využívána ve formě např. cisplatiny jako cytostatikum. Stanovuje se pak samotné cytostatikum, popřípadě jeho deriváty a metabolity na bázi platinových komplexů v klinickém vzorku (moč, plasma). Z metod využívaných pro stanovení Pt vyzdvihuje práce hlavně ICP-AES, ICP-MS, ETA AAS, HPLC. Užitečné se zdají být i on-line propojení těchto metod např. ICP-MS s HPLC nebo ICP AES s HPLC. Pro stanovení platiny je možné využít i spektrofotometrické metody za použití organických i anorganických činidel. Tyto metody jsou zde zmíněny spíše okrajově pro kompletnost, z hlediska praktického využití jsou obtížně reprodukovatelné a málo citlivé. Stanovení také znesnadňuje hydrolýza platinových kovů za vzniku nerozpustných hydratovaných oxidů.
 • Item
  Korozivzdorné oceli
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Chára, Tomáš; Zmrzlý, Martin; Kalina, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá korozivzdornými ocelemi. V teoretické části jsou nejprve popsány mechanismy a druhy koroze. Dále se práce zabývá vlastnostmi, rozdělením a výrobou korozivzdorných ocelí a následuje stručný popis metody XPS používané pro praktickou část. V rešeršní části jsou shrnuty způsoby využití metody XPS pro stanovení kvality pasivní vrstvy korozivzdorných ocelí používaných v různých prostředích. Úkolem praktické části bylo porovnání kvality pasivní vrstvy korozivzdorné oceli vzniklé přirozenou nebo chemickou pasivací.
 • Item
  Reologie v technologii anorganických pojiv
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Kosár, Petr; Zmrzlý, Martin; Másilko, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá studiem reologického chování cementových past. V úvodní části je stručně popsáno složení portlandského cementu. Dále následuje detailní popis vzájemné interakce cementu s vodou a princip působení superplastifikátoru. V práci jsou také popsány vlastnosti a interakce hlinitanového cementu s vodou a reologické vlastnosti suspenzí a cementových past. Teoretickou část uzavírá přehled základních metod a zařízení pro posouzení reologických vlastností cementových materiálů. V experimentální části práce jsou změřeny a vyhodnoceny reologické vlastnosti (tokové křivky, plastická viskozita a mez toku) cementových past s různým složením. Zejména jsou porovnávány vlivy vodního součinitele, množství superplastifikátoru a druhu cementu na reologické vlastnosti cementových past.
 • Item
  Možnosti využití nových technologií při regeneraci vody v ZOO Brno
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Kašpárková, Petra; Kotlík, Josef; Zlámalová Gargošová, Helena
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu zásobování Zoologické zahrady Brno vodou s důrazem na udržitelnost životního prostředí místní fauny a flóry. V teoretické části byla zmapována síť vodovodního potrubí a posouzena funkčnost jednotlivých vodovodních řadů. Dále byly specifikovány provozní problémy v zásobování vodou. Experimentální část se blíže zabývá vodním systémem v nádržích expozice Tropického království, monitorováním kvality vody, vlivem jejího složení na chované živočichy a její cirkulací.
 • Item
  Možnosti přípravy románských cementů modifikací vápencových odkalů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Petr, Jiří; Opravil, Tomáš; Koplík, Jan
  Je zřejmé, že pojivové systémy na bázi portlandského slínku budou hrát v průmyslu stavebních hmot i nadále hlavní roli. Důvodem je zejména jejich vysoká kvalita, standardizovanost a cenová dostupnost. Zároveň je však citelná potřeba snižovat spotřebu energie, emise oxidu uhličitého a využívat pro výrobu také sekundárních surovinových zdrojů. Románský cement je možnou odpovědí na všechny tyto požadavky. Toto historicky osvědčené hydraulické pojivo, relativně méně náročné na kvalitu suroviny, se narozdíl od cementu portlandského vypaluje pod teplotou slinutí a ačkoli nedosahuje takových kvalit, co se týče mechanických vlastností, v některých aplikacích by mohlo být znovu zavedeno. To by v konečném důsledku vedlo ke značným úsporám energie resp. snížení emisí oxidu uhličitého.