2024

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Sledování odchylek měření tělesného složení na přístroji InBody 770
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Kashkina, Aleksandra; Adamík, Richard; Bátorová, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na sledování odchylek v měření tělesného složení pomocí přístroje InBody 770, který využívá technologii bioelektrické impedance (BIA). Teoretická část práce zahrnuje odborné informace o složkách tělesného složení, popis principu bioelektrické impedance a představení přístroje InBody 770. Praktická část obsahuje pilotní měření, jehož výsledky byly použité jako základ pro hlavní měření. Hlavní měření zahrnovalo tři typy intervencí: fyzický kontakt, aplikaci mastného krému a vypití jednoho litru vody. Naměřené hodnoty byly analyzovány a vyhodnoceny pomocí statistických testů. Výsledky ukázaly, že každá z těchto intervencí má vliv na tělesné složení.
 • Item
  Vliv variability postavení kolenních kloubů na tlakové a silové parametry chodidla: porovnání pasivního a aktivního stoje
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Hanák, Vojtěch; Moc Králová, Dagmar; Adamík, Richard
  Tato semestrální práce se zaměřuje na porovnání pasivního a aktivního stoje pomocí posturografického vyšetření. V teoretické části práce je charakterizován posturální systém, popis posturálních kostních segmentů člověk a rozbor krokového cyklu. Dále jsou zde uvedeny některá chronická zranění postihující hráče fotbalu. Autor popisuje metodiku měření pomocí přístroje DIERS 4D motion lab. V práci jsou interpretovány výsledky měření pilotního měření.
 • Item
  Validace dynamometru MicroFET pro měření síly dolních končetin
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Illek, Matouš; Šťastný, Jan; Bátorová, Michaela
  Tato semestrální práce se zaměřuje na hodnocení izometrické síly dolních končetin prostřednictvím ručního dynamometru MicroFet2 ve srovnání s laboratorním dynamometrem IsoMed2000. Úvodní část zdůrazňuje klíčový význam měření této síly pro sledování tréninkového procesu a identifikaci svalových dysbalancí, které mohou přispívat k zraněním. Do nedávna bylo toto měření obtížné kvůli nepraktičnosti a vysokým nákladům na dostupné přístroje. Cílem práce je analyzovat a porovnat výsledky měření izometrické síly provedené oběma zařízeními, MicroFet2 a IsoMed2000, s důrazem na validitu a spolehlivost ručního dynamometru. Pilotní měření bylo prováděno na hlavním pohybu kolenního kloubu, konkrétně při flexi a extenzi. Validita byla posuzována porovnáním naměřených hodnot obou dynamometrů. V dnešní době, kde měřící zařízení hrají klíčovou roli ve sportovním světě, je klíčové zkoumat, zda přenosný a relativně cenově dostupný ruční dynamometr MicroFet2 může poskytnout přesné a spolehlivé výsledky, které by mohly konkurovat laboratornímu dynamometru IsoMed2000. Závěr práce shrnuje, že ruční dynamometr MicroFet2 představuje cenově dostupnou a pohodlnou alternativu pro měření izometrické síly. Nicméně, je upozorněno na možné ovlivnění výsledků různými faktory a omezenou spolehlivost dynamometru. Práce navrhuje novou zkušební metodu pro zvýšení spolehlivosti měření a diskutuje o výsledcích v kontextu praktického využití v sportovních týmech. Pro další výzkumy jsou navrženy statistické analýzy, které by mohly přispět k objektivnímu porovnání obou typů dynamometrů.
 • Item
  Využití nositelných zařízení pro digitalizaci 3D pohybu sportovce u silového tréninku
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Vitková, Emma; Tofel, Pavel; Holcman, Vladimír
  V oblasti nositeľných zariadení zameraných na monitorovanie fyzickej aktivity a zdravia sa technologický pokrok postaral o nové možnosti analýzy športu, a fyzickej prípravy. Pomocou inerciálnych senzorov Movella DOT bolo možné získať zo zrýchlenia polohu a následne digitalizovať pohyb športovca vykonávajúceho vybrané cviky - tlaky s obojručnou činkou v stoji, drep a mŕtvy ťah. Získaná poloha u vybraného senzoru na zápästí bola porovnaná s polohou z referenčného systémom od firmy Qualisys za pomoci markera umiestneného na danom senzore. Po výpočte absolútnej vzdialenosti maximálnej a minimálnej vzdialenosti u oboch zariadení bolo zistené, že po aplikácií štatistického testu neexistujú významné štatistické rozdiely medzi vypočítanými vzdialenosťami u oboch zariadení. Ďalej bola získaná poloha aplikovaná na model, ktorý predvádzal zdigitalizovaný pohyb v 3D priestore. Je ale zrejmé, že počet piatich využitých senzorov pre digitalizáciu celého tela nie je dostačujúci, čo viedlo k miernym rozdielom medzi digitálnym a reálnym pohybom.
 • Item
  Predikce úspěšnosti fotbalistů s využitím metod strojového učení
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Janeček, Jan; Ředina, Richard; Filipenská, Marina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na implementaci umělé neuronové sítě v programovacím jazyce Python s využitím knihovny Keras. Cílem práce je numerická predikce připravenosti fotbalového hráče na zápas na škále od 0 do 1. Predikce je založena na pěti fyziologicko-kinematických datech získaných ze tří tréninků předcházejících danému zápasu. Referenční data pro trénování umělé neuronové sítě zahrnují technické údaje o počtu úspěšných a celkových akcí během zápasu. Data použitá v této práci byla shromážděna od hráčů fotbalového klubu Sigma Olomouc U19 pomocí softwarů Polar Team Pro a Wyscout. Nejnižší zaznamenané chyby modelu, která činila 0,1046, bylo dosaženo použitím jedné skryté vrstvy obsahující 15 perceptronů.