2022/1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Nové předpisy do 24. 4. 2022
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05) Bradáč, Albert
 • Item
  Technická príčina cestnej dopravnej nehody – jej vymedzenie a určenie
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05) Furík, Michal
  Analýza cestných dopravných nehôd je komplexnou technickou disciplínou, v rámci ktorej v prípade akejkoľvek cestnej dopravnej nehody ako skúmaného deja platí, že ju dokážeme rámcovo opísať odpoveďami na tri základné otázky, ktorými sú: „ČO?“, „AKO?“ a „PREČO?“. „ČO?“ priamo súvisí s „AKO?“; a „AKO?“ zas priamo súvisí s „PREČO?“. Bezprostredný prienik však už nenájdeme medzi „ČO?“ a „PREČO?“, ak by sme pritom vynechali „AKO?“. Dôsledným a komplexným chápaním nálezu znaleckého posudku (môj príspevok na ExFoS z roku 2018), spolu so zostavením objektívne správneho modelu deja, možno dobre riešiť logické spojenie medzi otázkami „ČO?“ a „AKO?“. Ambíciou, ktorú som si v súvislosti s týmto mojim aktuálnym príspevkom vytýčil, je ponúknuť teoreticky základný model, s využitím ktorého možno dobre riešiť tiež logické spojenie medzi otázkami „AKO?“ a „PREČO?“. Příspěvek byl prezentován na konferenci ExFoS 2022.
 • Item
  Postup při zpracování znaleckého posudku práce s daty
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05) Kledus, Robert; Bradáč, Albert; Semela, Marek; Maxera, Pavel
  Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a navazující předpisy k provedení tohoto zákona přinesly celou řadu změn v oblasti znalectví. Nová právní úprava přináší mj. i podrobnější úpravu postupu znalce při zpracování znaleckého posudku a rovněž podrobnější požadavky na obsah znaleckého posudku. V návaznosti na tyto nové požadavky jsou v tomto příspěvku shrnuty požadavky nových znaleckých předpisů na činnost znalce. V potřebném kontextu jsou k příslušným ustanovením právních předpisů doplněna vysvětlení, která vycházejí z důvodových zpráv k novému znaleckému právu. Tento právní rámec je provázán se systémovým pojetím činnosti znalce při zpracování posudku, ve kterém se zdůrazňuje praktický obsah jednotlivých činností v návaznosti na ověřené dobré praxe při výkonu znalecké činnosti zejména v technických a technickoekonomických oborech. Příspěvek byl prezentován na konferenci ExFoS 2022.
 • Item
  Systém ukazovateľov ekonomickej bezpečnosti prevádzkovateľa verejnej autobusovej dopravy
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05) Prievozník, Pavol; Strelcová, Stanislava
  Podnik sa považuje za ekonomicky bezpečný ak si udržuje stabilitu svojich podnikových procesov, ktoré uskutočňuje na dennej báze. Podnikové krízy sú nevyhnutnými fázami životného cyklu podnikov, pretože podniky, rovnako ako akékoľvek iné systémy, prirodzene inklinujú k strate svojej stability. Preto je pre každý podnik kľúčové identifikovať, analyzovať a monitorovať stabilitu svojich kľúčových prvkov, ako napríklad svojich aktív či podnikových procesov. Identifikované riziká nestability kľúčových prvkov vyjadrujú mieru ohrozenia ekonomickej bezpečnosti podniku. Identifikovanie, analyzovanie a monitorovanie podnikových rizík umožňuje manažmentu pôsobiť proti krízovému vývoju. Účelom bežne používaných metód hodnotenia ekonomickej kondície podniku je zvyčajne zvýšiť či ochrániť hodnotu pre vlastníka podniku, a nie sledovať podnikové riziká či symptómy podnikovej krízy. Predkladáme systém základných ukazovateľov pre posudzovanie ekonomickej bezpečnosti prevádzkovateľa verejnej autobusovej dopravy z oblastí výkonových, nákladových a výsledkových ukazovateľov. Je vytvorený metódou identifikácie podnikových rizík, Ishikawa diagram, pričom v sebe zahŕňa ukazovatele z výročných správ slovenských prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb.
 • Item
  Nová verze inteligentního tachografu
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05) Kledus, Robert; Koutník, Ondřej; Doleželová, Štěpánka
  Článek reaguje na vydání specifikací inteligentního tachografu 2. verze a představuje vybrané podstatné změny. Dále jsou v obecné rovině zmíněny i obecné specifikace požadavků na tachografy, které je v některých případech vhodné zohlednit při posuzování těchto soustav.