2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 425
 • Item
  Směrovací protokoly pro ztrátové bezdrátové sítě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Kuder, Zenon; Šebesta, Jiří; Prokopec, Jan
  Tato práce zkoumá vhodnost a požadavky návrhu simulací pro simulátor NS-3 pro případ bezdrátových sítí používaných v měřící infrastruktuře společnosti Kamstrup. V práci je popsán simulátor NS-3 a je vytvořena základní implementace dvou protokolů. Wireless M-Bus jako příklad jednosměrného protokolu pro zařízení napájené z baterií. Simulace Wireless M-Bus je porovnána s daty naměřenými v reálném systému. NS-3 poskytuje flexibilní prostředí pro vývoj simulací různých síťových protokolů, včetně těch určených pro sítě inteligentních měřidel.
 • Item
  Automatizovaný systém pro měření teplotních zkoušek senzorů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Turanský, Luboš; Havránek, Zdeněk; Čejka, Miloslav
  V práci je popsán návrh měřicího a vyhodnocovacího systému pro měření oteplovacích zkoušek ve spolupráci s firmou ABB. Jako snímače teploty jsou použity termočlánky typu L a měřicí aparatura sestává z šasi cRIO 9073 s měřicí kartou NI 9213. V programu LabVIEW 2011 je vytvořen program jak pro cRIO, tak i pro ovládací PC a struktura obou programů je podrobně popsána. Práce obsahuje také praktické určení metrologických parametrů vytvořeného měřicího systému.
 • Item
  Návrh sítě WDM-PON
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Lásko, Jan; Šifta, Radim; Münster, Petr
  Práce se zaměřuje na návrh optické sítě technologií WDM-PON. Pojednává o pasivních technologiích typu APON, GPON, EPON aj. Teoretická část je zaměřena na prvky používající se v sítích WDM-PON jako jsou vysílače, přijímače a distribuční část zaměřena převážně na optická vlákna. Práce pojednává i o zajištění kvality služeb QoS a služeb Triple play. V praktické časti je práce zaměřena na návrh útlumové bilance vybrání lokality a popis jednotlivých části sítě. Dále je popsána technologie mikrotrubičkování a finanční rozvaha s návrhem cen pro koncové klienty. V závěru práce je popsána simulace optické trasy pro 96 klientů ve vzdálenosti 1- 60 km.
 • Item
  SW modul TCP/IP a Modbus pro OS FreeRTOS
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Šťastný, Ladislav; Valach, Soběslav; Macho, Tomáš
  The aim of this work is to get familiar with operating system FreeRTOS and its usage in device design. It also explains usage of SW module LwIP (TCP/IP stack) and Free-MODBUS. Consequently is designed example device, simple operational panel. The panel communicates through ethernet interface using Modbus TCP protocol with connected PLCs on separate network. Its meet function of webserver, HID and also source of real time.
 • Item
  Mikrostimulátor
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Nedvědová, Marie; Chmelař, Milan; Rozman, Jiří
  Teoretická část diplomové práce se věnuje vysvětlení dějů, ke kterým dochází při stimulaci tkání elektrickým proudem. K popisu jevů na molekulární a buněčné úrovni je využito významné analogie s elektrickými obvody. Modely membrány a buňky jsou nezbytné pro porozumění chování komplexnějších útvarů, jakými jsou tkáně a orgány. Značná pozornost je pak věnována objasnění podmínek elektrického dráždění, při nichž se dostaví odpověď stimulované oblasti. Dále je rozebrána problematika kumulativního účinku podprahové stimulace. Jsou nastíněny mechanismy obvyklých léčebných účinků elektroterapeutických metod. Rešerše poskytuje podklady pro praktickou část práce – návrh mikrostimulátoru. Zkoušky elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti, provedené Institutem pro testování a certifikaci, a. s., ověřují vlastnosti zkoušeného zařízení a dodržení všech požadavků norem na konstruované zařízení. Mechanismus působení mikrostimulace na živý organismus je zkoumán experimentálně na koních ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou. K objektivnímu posouzení léčebného účinku mikrostimulace je poprvé využito měření s termodynamickými sondami. Pomocí miniaturních sond, umístěných na předních končetinách koně, jsou snímány změny tepelné aktivity, přičemž pouze jedna končetina je v bezprostřední blízkosti sondy stimulována, zatímco druhá je označena jako referenční. Srovnání a statistické vyhodnocení naměřených signálů by mohlo poskytnout detailnější pohled na tepelné změny uvnitř stimulované oblasti, které významně souvisí s prokrvením končetiny, a tím i s podporou redukce otoku. Průběh experimentu, který se zabývá vlivem mikrostimulace na otoky končetin koní, způsobených lehčími úrazy (tendinitidy, distorze aj.), je dokumentován formou fotografií, popř. videozáznamů, na základě nichž by bylo možné posoudit prospěšnost stimulace v dané aplikaci.