2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  FORMÁLNÍ MODEL ROZHODOVACÍHO PROCESU PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH DAT
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Zámečníková, Eva; Kreslíková, Jitka; Rábová, Ivana; Šaloun, Petr
  Tato disertační práce se zabývá problematikou zpracování vysokofrekvenčních časových řad. Zaměřuje se na návrh algoritmů a metod pro podporu predikce těchto dat. Výsledkem je model pro podporu řízení rozhodovacího procesu implementovaný do platformy pro komplexní zpracování dat. Model navrhuje způsob formalizace množiny podnikových pravidel, které popisují rozhodovací proces. Navržený model musí vyhovovat splnění požadavků na robustnost, rozšiřitelnost, zpracování v reálném čase a požadavkům ekonometriky. Práce shrnuje současné poznatky a metodologie pro zpracování vysokofrekvenčních finančních dat, jejichž zdrojem jsou nejčastěji burzy. První část práce se věnuje popisu základních principů a přístupů používaných pro zpracování vysokofrekvenčních časových dat v současné době. Další část se věnuje popisu podnikových pravidel, rozhodovacího procesu a komplexní platformy pro zpracování vysokofrekvenčních dat a samotnému zpracování dat pomocí zvolené komplexní platformy. Důraz je kladen na výběr a úpravu množiny pravidel, které řídí rozhodovací proces. Navržený model popisuje množinu pravidel pomocí maticové gramatiky. Tato gramatika spadá do oblasti gramatik s řízeným přepisováním a pomocí definovaných matic umožňuje ovlivnit zpracování dat.
 • Item
  Testování generovaných překladačů jazyka c pro procesory ve vestavěných systémech
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Dolíhal, Luděk; Hruška, Tomáš; Kubátová, Hana; Vojnar, Tomáš
  Vestavěné systémy se staly nepostradatelnými pro náš každodenní život. Jsou to obvykle úzce zaměřená, vysoce optimalizovaná, jednoúčelová zařízení. Jádro vestavěných zařízení obvykle tvoří jeden nebo více aplikačně specifických instrukčních procesorů. Tato disertační práce se zaměřuje na problematiku testování nástrojú pro návrh aplikačně specifických procesorů a následně i samotných aplikačne specifických procesorů. Snahou bylo vytvořit systém, ve kterém bude možné otestovat jednotlivé nástroje, jako například překladač, assembler, disassembler, debugger. Nicméně vyvstává také potřeba provádět složitější testy, například integrační, které zaručí, že mezi jednotlivými nástroji nevzniká nekompatibilita. Autor vytvořil s podporou přůběžně integračního serveru prostředí, které napomáhá odhalování a odstraňování chyb při návrhu aplikačně specifických procesorů a které je navíc do značné míry automatizované.
 • Item
  Odhad Letových Parametrů Malého Letounu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Dittrich, Petr; Chudý, Peter; Pačes, Pavel; Fiľakovský, Karol
  Tato práce je zaměřena na odhad letových parametrů malého letounu, konkrétně letounu Evektor SportStar RTC. Pro odhad letových parametrů jsou použity metody "Equation Error Method", "Output Error Method" a metody rekurzivních nejmenších čtverců. Práce je zaměřena na zkoumání charakteristik aerodynamických parametrů podélného pohybu a ověření, zda takto odhadnuté letové parametry odpovídají naměřeným datům a tudíž vytvářejí předpoklad pro realizaci dostatečně přesného modelu letadla. Odhadnuté letové parametry jsou dále porovnávány s a-priorními hodnotami získanými s využitím programů Tornado, AVL a softwarovéverze sbírky Datcom. Rozdíly mezi a-priorními hodnotami a odhadnutými letovými paramatery jsou porovnány s korekcemi publikovanými pro subsonické letové podmínky modelu letounu F-18 Hornet.
 • Item
  Návrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémech
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Jurnečka, Peter; Hanáček, Petr; Chudá, Daniela; Zbořil, František
  V tejto práci je opísaný návrh spôsobu zápisu a práce s paralelnými návrhovými vzormi, ktorého prínosom je možnosť navrhovania automatických oprav existujúcich paralelných zdrojových kódov pomocou refaktoringu. Na to, aby bolo možné navrhovaný spôsob zápisu využiť je potrebné, aby táto práca pokrývala oblasti statickej analýzy kódu, formálneho zápisu paralelných návrhových vzorov a refaktoringu. Statická analýza kódu umožňuje porozumieť existujúcim paralelným zdrojovým kódom a definovať miesta, kam sa má vložiť návrhový vzor. Formálny zápis návrhového vzoru umožňuje automaticky aplikovať daný vzor do existujúceho zdrojového kódu. Nakoniec refaktoring umožňuje upraviť existujúci zdrojový kód bez zmeny funkčnosti. Prvá časť práce sa venuje popisu súčasného stavu v týchto troch oblastiach t.j. analýze kódu, návrhovým vzorom a refaktoringu. Druhá časť práce sa venuje opisu metodiky a experimentálnemu overeniu jej nasadenia.
 • Item
  Biometrický systém pro rozpoznávání podle sítnice a duhovky oka
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Hájek, Josef; Drahanský, Martin; Derawi, Mohammad; Provazník, Ivo
  Tato disertační práce se zabývá biometrickým a medicínským zařízením pro simultánní snímání duhovky a sítnice oka v jednom kroku. V případě biometrického zaměření je práce rozšířena o vzájemnou fúzi těchto dvou biometrik do jedné šablony, kdy multimodální systém vykazuje mnohem lepší parametry než systém unimodální, a to především ve větší unikátnosti, univerzálnosti a velmi obtížně proveditelnému útoku (až téměř nemožnému) na senzor. V případě medicínského využití práce dále rozvíjí detekci a klasifikaci nemocí pro základ expertního systému pro oftalmologické účely, který bude umožňovat pomoc lékaři při stanovení diagnózy nálezu v obrazu sítnice (či duhovky) oka.