2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Chemické a fyzikální transformace huminových kyselin
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Vlčková, Zoja; Pekař, Miloslav; Pospíšilová, Ľubica; Janoš,, Pavel
  Tato práce představuje pilotní studii testující souvislosti mezi biologickými vlastnostmi a strukturou huminových kyselin extrahovaných z původního a modifikovaného jihomoravského lignitu, důl Mír, Mikulčice. V první části práce byly testovány metody vhodné ke zvýšení výtěžku huminových kyselin extrahovaných z lignitu. Oxidace lignitu v plynné fázi nepřinesla uspokojivé zvýšení výtěžku a byla instrumentálně poměrně náročná. Dále proto byla zkoumána jen oxidace v kapalné fázi a modifikace nízkomolekulárními organickými kyselinami. Modifikace organickými kyselinami byla inspirována procesy podporujícími biologické funkce v rizosféře, t.j. kořenový systém vylučuje exudáty způsobující změny v supramolekulové struktuře okolní organické hmoty čímž zlepšuje její mobilitu a prostupnost buněčnými stěnami. Primární struktura huminových kyselin připravených v této práci byla zkoumána prostřednictvím elementární analýzy a spektrálních metod (13C CPMAS NMR, EPR a UV-VIS spektroskopie). Navzdory tomu, že primární struktura vykazovala jen malé rozdíly, měření biologické aktivity a genotoxického potenciálu prokázalo, že huminové kyseliny a jejich humáty získané z lignitu s rozdílnou předúpravou vykazují odlišnou bioaktivitu. Proto byla dále zkoumána supramolekulární struktura vzorků ve zředěných roztocích, a to prostřednictvím vysokoúčinné vylučovací chromatografie, měření ultrazvukové rychlosti a hustoty. Testovány byly dva různé protionty – draselný a amonný. Získané výsledky potvrdily předpoklad, že pozorované změny v kvalitě humátů jsou závislé na protiiontu, koncentraci humátu v roztoku a také na metodě předúpravy původního lignitu. Obě zvolené metody předúpravy lignitu prokázaly svůj potenciál produkovat huminové kyseliny s rozmanitými biologickými vlastnostmi, aplikovatelné v zemědělství, životním prostředí a potenciálně i ve farmakologii.
 • Item
  Studium vlivu přísad a příměsí na vlastnosti vysokohodnotných betonů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Šiler, Pavel; Havlica, Jaromír; Bílek, Vlastimil; Brandštetr, Jiří
  Cílem práce bylo vypracování metody pro stanovení obsahu superplastifikátorů (SP) ve vodných roztocích a pomocí této metody následně zjistit adsorpci vybraného SP na vybrané složky používané při výrobě vysokohodnotných betonů a změny naadsorbovaného množství SP v závislosti na změně teploty a pH. Dále bylo cílem sledovat metodami isoperibolické, izotermální a roztokové kalorimetrie průběh hydratace a mechanické vlastnosti betonů v závislosti na vodním součiniteli a obsahu jednotlivých složek používaných pro výrobu vysokohodnotných betonů (SP, jemně mletá granulovaná vysokopecní struska, popílek, mikrosilika, speciálně umletý křemičitý písek a bauxit). U připravených vzorků byly sledovány také hodnoty pevností v tlaku a v tahu za ohybu.
 • Item
  Elektrické, optické a senzorové vlastnosti organických polovodičů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Pochekailov, Sergii; Nešpůrek, Stanislav; Zmeškal, Oldřich
  Existuje velký zájem o levné, citlivé a selektivní senzory. V této práci popisujeme využití rozpustných substituovaných ftalocyaninů jako citlivých materiálů pro detekci řady plynů. Studovali jsme optické, elecktrické a senzorové vlastnosti několika ftalocyaninů. Byl popsán mechanizmus interakce tenkých vrstev ftalocyaninů s různými studovanými plyny. Zjistilo se, že ftalocyaniny substituované sulfo-skupinami jsou velmi citlivé na vodní páru. Sulfonamidicky substituované ftalocyaniny jsou vhodné pro detekci oxidu dusičitého a těkavých organických rozpouštědel. Při vyšších teplotách tert-butylový ftalocyanin je vhodný pro detekci nízkých NO2 koncentrací. Experimentální výsledky byly využity pro konstrukci nových typů komerčních senzorů pro detekci NO2, etanolu a vlhkosti.
 • Item
  Hydrogely huminových kyselin - experimentální model i aplikační forma
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Sedláček, Petr; Klučáková, Martina
  Tato disertační práce je zaměřena na využití hydrogelových forem huminových kyselin v základním i aplikovaném výzkumu tohoto cenného přírodního materiálu. Hlavní pozornost je věnována interakci fyzikálního gelu huminových kyselin s měďnatými ionty jako modelovým reprezentantem těžkých kovů. Klíčovou náplní experimentální části práce je optimalizace laboratorních difúzních metod jako inovativního nástroje pro modelování transportu polutantů v přírodních systémech s obsahem huminových látek. Různými technikami byl stanoven difúzní koeficient měďnatých iontů v gelu. Jeho hodnota je úzce spojena s interakcí pevné složky gelu a difundující látky a může proto sloužit jako objektivní parametr pro základní testy reaktivity huminových sloučenin. Poslední část práce je věnována přípravě směsných reverzibilních hydrogelů chitosanu s huminovými kyselinami jako vhodné koloidní formy pro základní aplikace huminových sloučenin.
 • Item
  EPR studium radikálových meziproduktů H-transferu z kyslíkatých, uhlíkatých a dusíkatých donorů.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Marešová, Renata; Omelka, Ladislav; Mazúr, Milan; Stopka, Pavel
  V rámci dizertační práce byly studovány problémy přenosu vodíkového z vybraných typů fenolů, aromatických sekundárních aminů a sloučenin s kyselými CH vazbami. Tento proces byl iniciován účinkem redox činidel, především PbO2, v nepolárních rozpuštědlech. Výsledkem abstrakce vodíkového atomu je vznik radikálových meziproduktů, které byly detekovány metodou EPR spektroskopie. Vzhledem k tomu, že se jednalo většinou o vysoce nestabilní radikály, bylo nutné aplikovat techniku nepřímé detekce, t. zv. spin trapping. Uvedená metoda umožňuje interpretovat charakter generovaných radikálů na základě EPR parametrů aduktů, které vznikají jejich reakcí s vhodně zvolenými sloučeninami, spin trapy, které se přidávají do reakčního systému. Jako spin trapy byly použity především aromatické nitrososloučeniny. Jelikož EPR spektra radikálových aduktů jsou v mnoha případech velmi složitá, jejich interpretace byla možná jedině za použití simulace. Na tomto základě byly získány nové poznatky o charakteru adice fenoxylových radikálů na aromatické nitrososloučeniny, stabilitě alkylových substituentů v metyl substituovaných fenolech a charakteru C-radikálů generovaných ze substituovaných kumarinů a beta-diketonů. Zároveň byla u aromatických sekundárních aminů prokázána malá schopnost dusíkatých radikálů, primárních produktů štěpení NH vazeb, vstupovat do reakce se spin trapy.