Studium vlivu přísad a příměsí na vlastnosti vysokohodnotných betonů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cílem práce bylo vypracování metody pro stanovení obsahu superplastifikátorů (SP) ve vodných roztocích a pomocí této metody následně zjistit adsorpci vybraného SP na vybrané složky používané při výrobě vysokohodnotných betonů a změny naadsorbovaného množství SP v závislosti na změně teploty a pH. Dále bylo cílem sledovat metodami isoperibolické, izotermální a roztokové kalorimetrie průběh hydratace a mechanické vlastnosti betonů v závislosti na vodním součiniteli a obsahu jednotlivých složek používaných pro výrobu vysokohodnotných betonů (SP, jemně mletá granulovaná vysokopecní struska, popílek, mikrosilika, speciálně umletý křemičitý písek a bauxit). U připravených vzorků byly sledovány také hodnoty pevností v tlaku a v tahu za ohybu.
The aim of this work was to develop the method for the determination of the superperplasticizers (SP) content in the water solution. The method developed was then applied to study the SP adsorption on the individual components used for high-performance concrete and the influence of the temperature and pH values over this adsorption. Furthermore the influence of the water to binder ratio, SP, finely grounded granulated blast furnace slag, fly ash, silica fume, finely ground silica sand and bauxite on the hydration process was studied by means of isoperibolic, isothermal and solution calorimetry. The compressive and flexural strength of most samples used in calorimetric experiments was also determined.
Description
Citation
ŠILER, P. Studium vlivu přísad a příměsí na vlastnosti vysokohodnotných betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jaromír Havlica, DrSc., školitel (člen) prof. Ing. Jiří Brandštetr, DrSc., oponent (člen) prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. (člen) RNDr. Jana Madejová, DrSc. (člen) doc. Dr.Ing. Martin Palou (člen)
Date of acceptance
2009-12-04
Defence
Ing. Šiler přednesl svou powerpointovou prezentaci, která byla přehledná a kvalitní. Poté byly přečteny posudky, oba pozitivní, nicméně jeden do značné míry kritický. Doktorand zodpověděl celou řadu dotazů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO