2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Analýza techniky šlapání na jízdním kole
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Kohoutek, Jan; Hrbotický, Lukáš; Korvas, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy techniky šlapání. Práce popisuje techniku jízdy, dopady špatné techniky na zdraví a možnosti analýzy šlapání. V praktické části je provedeno měření podle daného testovacího protokolu a jsou diskutovány dosažené výsledky a využitelnost tlakových vložek jako nástroje pro analýzu techniky šlapání.
 • Item
  Odhad dechové frekvence z fotopletysmogramu
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Petrík, Jakub; Kozumplík, Jiří; Králík, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami odhadu dychovej frekvencie zo signálu PPG. V teoretickej časti práce sú zhrnuté rôzne princípy odhadu dychovej frekvencie z PPG ktoré sú následne aplikované v praktickej časti. Implementované algoritmy sú testované na dvoch dostupných databázch BIDMC a Capnobase ktoré obsahujú referenčné hodnoty dychovej frekvencie.
 • Item
  Komparace přesnosti měření kamerového a UWB lokačního systému
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Pavlíček, Martin; Sumec,, Stanislav; Bátorová, Michaela
  Semestrální práce se věnuje porovnání přesnosti lokalizace hráčů za pomoci dvou technologií – UWB technologie a kamerový systém Panoris. V práci je popsána metodika měření, podle které bylo následné měření provedeno. Výsledky měření jsou v práci zhodnoceny a porovnány. Závěr práce je věnován diskuzi nad výsledky a jejím výstupem je návrh na zlepšení postupu měření a vhodnost těchto technologií pro různé sporty/aktivity.
 • Item
  Strukturální změny v opěrné fázi kroku pod vlivem zvyšující se zátěže pomocí tenzometrických vložek do bot.
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Krejčí, Tomáš; Korvas, Pavel; Šťastný, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá strukturálními změnami v opěrné fázi kroku pod vlivem zvyšující se zátěže. Měření je zajištěno systémem Medilogic WLAN insole, pomocí něhož lze provést statické a dynamické měření tlaku na chodidlech pomocí tlakových senzorů. V teoretické části jsou popsány informace týkající se vývoje dolní končetiny, především nohy a chodidla, a jejich anatomická stavba. Je zde popsána i biomechanika chůze, včetně hlavních fází krokového cyklu. V praktické části práce je popsána metodika měření, včetně nastavení přístroje a pomůcek užívaných během měření. Dále je zde uveden postup zpracování dat a jeho finální analýza.
 • Item
  Využití běžeckého wattmetru STRYD pro stanovení úrovně VO2max u vytrvalostních běžců
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Bekr, Ondřej; Pavelka, Jan; Kundera, Václav
  Určování hranice obecné vytrvalosti, kritického výkonu a maximální spotřeby kyslíku je dnes běžnou součástí tréninkového procesu profesionálních sportovců a jejich přípravy pro dosahování nejlepších možných sportovních výsledků. Výkon je velmi užitečnou metrikou v cyklistice, ale jeho potenciál se v posledních letech snaží využívat také běžci. Běžecký výkon je funkční pouze pokud dobře reprezentuje metabolickou zátěž organismu. Tato práce zkoumá vztah mezi běžeckým výkonem PO a spotřebou kyslíku VO2, reprezentantem metabolické zátěže organismu, ve vnitřním a vnějším prostředí. Dále práce ověřuje možnost určování úroveňe VO2max běžců pomocí běžeckého výkonu. Vztah PO a VO2 je lineární, pro jednotlivé subjekty nabývá R2 ve vnitřním prostředí hodnotu 0,95±0,07 a ve vnějším prostředí hodnotu 0,97±0,02. Pro všechny testované osoby (TO) ve vnitřním prostředí nabývá R2 hodnotu 0,67 a ve vnějším prostředí 0,79. Mezi hodnotami změřenými v různých prostředích byl pozorován rozdíl 1,2 % (PO) a 3,7 % (VO2max). Predikce modelem ze všech TO ve vnitřním prostředí má chybu 3,5 %.