Použití chromatografie na tenké vrstvě k frakcionaci huminových látek izolovaných z oxyhumolitu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Hlavním cílem této diplomové práce byla optimalizace frakcionace huminových látek (HL) pomocí metody chromatografie na tenké vrstvě TLC, aby mohla být využitelná k fyzikálně-chemické charakterizaci získaných jednotlivých organických frakcí. Z důvodu vysokého obsahu HL v přírodní matrici oxyhumolit bylo toto oxidované hnědé uhlí zvoleno jako zdroj těchto biokoloidních sloučenin, které byly izolovány na základě mezinárodního postupu IHSS. Vzorek nativního oxyhumolitu a oxyhumolit po extrakci byl charakterizován termickými technikami jako je termogravimetrická (TGA) a elementární analýza (EA). Výše zmíněné vzorky oxyhumolitu byly dále analyzovány pomocí infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací, a to zejména z důvodu hlubšího pochopení jejich struktury ve smyslu organické matrice obsahující HL. Charakteristika izolovaných HL byla provedena následujícími termochemickými a spektrometrickými technikami, elementární analýzou, termogravimetrií, molekulovou absorpční spektrometrií v ultrafialové a viditelné oblasti elektromagnetického záření (UV/Vis), infračervenou spektrometrií s Fourierovou transformací a fluorescenční spektrometrií v ustáleném stavu. K fyzikálně-chemické charakterizaci jednotlivých organických frakcí byla využita metoda molekulové absorpční spektrometrie (UV/Vis) a steady-state fluorescenční spektrometrie.
The main goal of this thesis was to optimize the fractionation of humic substances (HS) using the method of Thin-layer chromatography, so that it can be used for physico-chemical characterization of the obtained individual organic fractions. Due to the high content of HS in the natural oxyhumolite matrix this oxidized brown coal was selected as a source of these biocolloid compounds which were isolated according to the international IHSS procedure. The sample of native oxyhumolite and oxyhumolite after extraction was characterized by thermal techniques such as thermogravimetric (TGA) and elemental analysis (EA). The above-mentioned oxyhumolite samples were further analyzed by Fourier transform infrared spectroscopy, mainly for deeper understanding of their structure in terms of an organic matrix containing HS. Characterization of isolated HSs was performed by the following thermochemical and spectrometric techniques, elemental analysis, thermogravimetry, ultraviolet and visible electromagnetic absorption (UV/Vis) molecular spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy and steady-state fluorescence spectroscopy. Molecular absorption spectroscopy (UV/Vis) and steady-state fluorescence spectroscopy were used for physicochemical characterization of individual organic fractions.
Description
Citation
HEGROVÁ, N. Použití chromatografie na tenké vrstvě k frakcionaci huminových látek izolovaných z oxyhumolitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-05-31
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své diplomové práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise zhodnotila její diplomovou práci celkově jako výbornou. Pekař: Jakým způsobem se frakce dostaly z TLC destičky? Čemu přísluší výrazný pík ve fluorescenčních spektrech? Jak se výsledky liší oproti materiálu použitému v bakalářské práci? Veselý: Co znamená normalizovaný Kubelka-Munk? Dzik: Jakou veličinu přístroj měří? Kozáková: Co znamená vysoká hodnota indexů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO