Výroba součásti "Vymezovací kryt"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je vypracována v rámci oboru B-STG strojírenská technologie. Řeší návrh výroby zadané plastové součástky z materiálu PA66-GF30FR pomocí technologie vstřikování plastů. V úvodní části je shrnut současný stav výroby a jsou popsány základní vlastnosti plastů, princip vstřikovací, vstřikovací stroj a vstřikovací forma. V praktické části se řeší vlastní konstrukce formy. V závěru je jednoduché ekonomické zhodnocení nákladů a zisků.
The bachelor thesis was written within the field of B-STG manufacturing technology. It concerns with the proposal for production of specified plastic part made from material PA66-GF30FR using injection modling technology. In the introduction is summary of current production status and description of basic plastic properties, principles of injection molding, injection modling machine and injection mold. In practical part is solving of mold design. In conclusion is the simple economic assessment of costs and benefits.
Description
Citation
PŠENKA, J. Výroba součásti "Vymezovací kryt" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Student seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. Pro jakou sérii jsou myšleny uvedené částky při ekonomickém zhodnocení? 2. Jakými výpočty jste dospěl k uváděné návratnosti? 3. Jaká je funkce a účel vyráběné součásti? 4. Z jakého důvodu jste zvolil daný materiál výrobku? 5. Jaký má zvolený materiál mez pevnosti v tahu? 6. Použil jste při návrhu vstřihovací formy nějaký simulační software?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO