Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení celkovou finanční situaci společnosti TOPMODEL CZ s.r.o. pomocí ukazatelů finanční analýzy. K vyhodnocení budou použity účetní závěrky podniku z let 2011-2015. Nezbytnou součástí bude také srovnání s konkurencí. Z těchto poznatků a výpočtů se poté bude vycházet při sestavování návrhů, které by měly vést ke zlepšení ekonomických výsledků. Analýzou konkurence se najdou konkurenční výhody a poté navrhnou kroky, které by společnosti mohly právě v boji s konkurencí pomoci.
This bachelor thesis is focused on the evaluation of the overall financial situation of the company TOPMODEL CZ s.r.o. thtough financial analysis. For evaluation I use final accounts from years 2011-2015. An essential part will be also be compared with the competition. I will proceed from these findings and calculations in drafting, which should lead to improved economic results. Competition analysis will try to find a competitive advantage and then I suggest steps, that could help to the company in fight with rivals.
Description
Citation
SLEZÁK, O. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Bočková: Není lepší si spíše prověřovat zákazníky, než jim následně dávat pokuty? zodpovězeno Ing. Novák: Jak jste postupoval při zpracování SWOT analýzy? V rámci slabých stránek máte podobný bod jako v hrozbách. V čem se odlišuje? Jak se finanční krize promítá do hrozeb Vaší společnosti? Kam patří snížení kvality produktů do SWOT? zodpovězeno Ing. Doubravský: Má majitelka ještě další druh podnikání? zodpovězeno doc. Beneš: Jak byste technicky dokázal zvýšit vlastní kapitál? Čím je dán cizí kapitál ve společnosti? Dal by se kapitál společnosti navýšit i tzv. příspěvkem podle zákona o korporacích? zodpovězeno prof. Režňáková: Jak velká je zkoumaná společnost? Jaké jsou ve společnosti dlouhodobé závazky? Všechny závazky jste chtěl převést do vlastního kapitálu? Získá tím společnosti něco navíc než jen lepší pohled na společnost? Hodlá společnost využít dalšího úvěru? Jak by společnost dokázala přijít k zásobám pokud nemá zaměstnance? Jaké jsou průměrné mzdy ve společnosti? Analýzou nákladovosti jste se ve Vaší práci nezabýval? Jakou má společnost konkurenci v ČR? Kam společnost exportuje? Má společnost problémy s pohledávkami? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO