Studium vlivu oxidu uhelnatého na elektrickým výbojem iniciované procesy v prebiotických atmosférách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce je zaměřena na studium elektrickým výbojem iniciovaných procesů v prebiotických atmosférách na bázi oxidu uhelnatého. Cílem práce bylo posoudit vliv složení reakční směsi oxidu uhelnatého s plynnými příměsemi na druh a množství plazmatem generovaných produktů. Složení vznikajících plynných směsí bylo zkoumáno pomocí hmotnostní spektrometrie PTR-TOF a složení reaktivních částic ve výbojích metodou optické emisní spektroskopie. Hmotnostní spektrometrií bylo zjištěno, že největší množství produktů vznikalo ve směsi skládající se z 200 sccm oxidu uhelnatého s příměsí 4 sccm vodíku a 4 sccm dusíku. Mezi vznikajícími látkami převažovaly uhlovodíky, kyano a amino sloučeniny, aldehydy a alkoholy. Optickou spektroskopií bylo určeno, že na chemické syntéze se podílely atomární vodík, uhlík a kyslík, molekuly C2 a CN radikály. Stanovené vlastnosti mohou být využity k rozšíření znalostí o prebiotické atmosféře Země a chemických procesů v mezihvězdné hmotě a atmosférách exoplanet, neboť oxid uhelnatý je jedna z nejběžněji se vyskytujících molekul ve vesmíru.
This work focuses on discharge-initiated processes in prebiotic atmospheres based on carbon monoxide. The aim of this work was to determine how the composition of different reaction mixtures consisting of carbon monoxide with gaseous additives influences type and amount of plasma-generated products. The compositions of gaseous products formed by a chemical reaction were investigated using mass spectrometry (proton transfer reaction ionisation with time-of-flight detector). The compositions of reactive particles presented in plasma were determined by using optical emission spectroscopy. The presence of many hydrocarbons, nitriles, amines, aldehydes and alcohols was confirmed by means of mass spectrometry in mixture containing 200 sccm carbon monoxide, 4 sccm hydrogen and 4 sccm nitrogen. Optical emission spectroscopy has shown that the main reactive particles in plasma were atomic hydrogen, carbon and oxygen, C2 molecule and CN radical. The presented properties can for example be used for enrichment of existing knowledge about prebiotic Earth atmosphere, chemical processes in interstellar mass and atmospheres of exoplanets. That´s because carbon monoxide is one of the most common molecules present in universe.
Description
Citation
VESELÁ, J. Studium vlivu oxidu uhelnatého na elektrickým výbojem iniciované procesy v prebiotických atmosférách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-05-29
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své diplomové práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise zhodnotila její diplomovou práci celkově jako výbornou. Pekař: Jak byla řízená koncentrace plynů? Čeppan: Proč je důležitá molekula CN? Proč se zvolil CO jako hlavní složka experimentální směsi? Jaká by byla výhoda použití stejnosměrného proudu? Lehocký: Jaký je rozdíl mezi ml/min a standardním ml/min?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO