Dokumentace chodeb Balkónová a Balkóta v Býčí skále

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se věnuje dokumentaci části jeskynního systému Býčí skály, konkrétně Balkónové chodby, chodby Balkóta a části chodby Kóta 314 v podobě půdorysu, rozvinutého podélného řezu a příčných řezů v měřítku 1:250. Práce obsahuje stručný popis lokality, postup prací od rekognoskace a doplnění stávající měřické sítě po podrobné měření a samotnou tvorbu výsledné mapy v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. K podrobnému měření byla využita zvláštní speleologická metoda měření přístrojem DistoX2 s tvorbou měřického náčrtu na tabletu v programu TopoDroid.
The bachelor thesis deals with documentation of the part of cave system Býčí skála, namely of the passages Balkónová chodba, Balkóta and part of the passage Kóta 314 in the form of a ground plan, extended longitudinal section and cross sections in the scale of 1:250. The thesis contains a short description of the locality, steps from recognition and completion of the existing measuring network to a detailed survey and creating of the final map in the JTSK coordinate system and the Bpv height system. For the detailed measurement was used a special speleological measuring method utilizing a device DistoX2 with a tablet and the program TopoDroid for creation of the measuring sketch.
Description
Citation
VELECKÁ, K. Dokumentace chodeb Balkónová a Balkóta v Býčí skále [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO