Rezidence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace k novostavbě bytového domu Rezidence. Navrhovaná stavba se nachází v Brně, v městské části Slatina a leží na pozemku, který je chráněn zemědělským půdním fondem, proto bude nutné její vyjmutí ze ZPF. Tato parcela neleží v záplavovém ani poddolovaném území. Jedná se o samostatně stojící objekt, který má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V novostavbě se nachází 12 bytových jednotek velikosti 3+kk a 1+kk. V suterénu se nachází sklepní kóje pro každý byt. V první polovině se nachází kolárna/kočárkárna, úklidová místnost a dílna se skladem, v druhé polovině jsou dvě technické místnosti a sklad. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup do objektu, dále prádelna se sušárnou, posilovna pro obyvatele domu a dvě bytové jednotky velikosti 1+kk. Ve druhém a třetím patře 4 jednotky velikosti 1+kk a v posledním podlaží 2 bytové jednotky velikosti 3+kk. Od druhého nadzemního patra má každý byt balkon. Tyto byty jsou určeny především pro studenty, páry, či dokonce pro začínající rodinu. Každé patro je spojeno tříramenným železobetonovým schodištěm, které je doplněno výtahem. Dům je založen na železobetonových základových pasech v kombinaci se ztraceným bedněním. Svislé nosné konstrukce v suterénu jsou tvořeny ztraceným bedněním, nosné konstrukce nad terénem z keramických tvárnic, které jsou zatepleny větranou fasádou a opatřeny fasádní sendvičovou kazetou Bond SK1. Vodorovné nosné konstrukce tvoří polomontovaný systém Porotherm. Celý objekt zastřešuje jednoplášťová vegetačně-retenční plochá střecha. Novostavba bytového domu je navržena jako velmi úsporná.
The subject of this bachelor's thesis is the design and elaboration of project documentation for the new construction of the Rezidence apartment building. The proposed building is located in Brno, in the Slatina district, and is located on land that is protected by an agricultural land fund, so it will be necessary to remove it from the ZPF. This plot is not located in a flooded or mined area. It is a detached building, which has four floors above ground and one underground floor. In the new building there are 12 residential units of 3 + kk and 1 + kk. In the basement there is a cellar for each apartment. In the first half there is a bike shed / carriage house, a cleaning room and a workshop with a warehouse, in the second half there are two technical rooms and a warehouse. On the first floor there is an entrance to the building, a laundry room with a drying room, a gym for the inhabitants of the house and two 1 + kk apartment units. On the second and third floor 4 units of size 1 + kk and on the top floor 2 residential units of size 3 + kk. From the second floor, each apartment has a balcony. These apartments are designed primarily for students, couples, or even a starting family. Each floor is connected by a three-armed reinforced concrete staircase, which is complemented by an elevator. The house is based on reinforced concrete foundation strips in combination with lost formwork. The vertical load-bearing structures in the basement are made up of lost formwork, the load-bearing structures above the ground are made of ceramic blocks, which are insulated with a ventilated façade and equipped with a Bond SK1 façade sandwich cassette. The horizontal load-bearing structures form a semi-assembled Porotherm system. The whole building is covered by a single-skin vegetation-retention flat roof. The new apartment building is designed to be very economical.
Description
Citation
TIPPELT, D. Rezidence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D - předseda, prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Různar - tajemník, Ing. Jan Vystrčil - tajemník, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student si připravil prezentaci své závěrečné práce Rezidence. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Student si připravil odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace. Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO