Intenzivní kompostovací technologie a jejich využití

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá intenzivním kompostováním. Teoretická část práce shrnuje informace o průběhu kompostovacího procesu a možnosti hygienizace. Schopnost hygienizace je nezbytná při zpracování potenciálně nebezpečných biologicky rozložitelných odpadů. Součástí teorie jsou také informace o přípravě zakládky, vhodné skladbě materiálů a vlivu dalších faktorů – teploty, míry provzdušňování a překopávání. Jsou zde také objasněny rozdíly mezi manuálními a intenzivními kompostovacími technologiemi, uvedeny příklady technologií a objasněny jejich principy. V neposlední řadě jsou zmíněny výhody aplikace kompostu na půdu. Experimentální část se věnuje zařízení Multiferm a testům procesu kompostování prováděným na tomto zařízení. Testy mají za cíl nalézt optimální parametry celého kompostovacího procesu a zajištění procesu hygienizace. I když parametry ovlivňuje řada faktorů, je procesu hygienizace kompostu v jednom z provedených testech dosaženo.
This bachelor thesis deals with intensive composting. The theoretical part of the thesis summarizes information about the composting process and the possibilities of sanitation. The ability to sanitize is essential in the treatment of potentially hazardous biodegradable wastes. The theory also includes information on the preparation of the stockpile, the appropriate composition of materials and the influence of other factors - temperature, aeration rate and turning. It also explains the differences between manual and intensive composting technologies, gives examples of technologies and explains their principles. Last but not least, the advantages of applying compost to the soil are mentioned. The experimental part is devoted to the Multiferm device and the tests of the composting process carried out on this unit. The tests aim to find the optimal parameters for the whole composting process and to ensure the sanitation process. Although the parameters are influenced by several factors, the compost sanitation process is achieved in one of the tests.
Description
Citation
KUBA, P. Intenzivní kompostovací technologie a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (místopředseda) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student představil výsledky svojí bakalářské práce. Poté byly přečteny posudky vedoucí práce a oponenta. Student odpověděl na jeho otázky a stejně tak na otázky dalších členů komise. Prokázal výborný přehled v daném tématu. Komise potom přistoupila k ústní části SZZ. Otázky a připomínky z diskuze: Doporučuji k jednotlivým tématům v teoretické práci využívat větší množství literárních zdrojů. Co znamená potenciálně nebezpečné? Vámi studovaná technologie je velmi zajímavá a progresivní. Kde v objemu probíhá termální hygienizace? Bude výsledná technologie umístěna pod střechou? Jak by experimenty probíhaly v letních měsících? Můžete odhadnout cenu takovéhoto zařízení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO