Rekonstrukce a dostavba fary Vyškov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v zimním semestru 3.ročníku bakalářského studia na téma obnova fary ve Vyškově. Úkolem studie bylo najít vhodné urbanistické, hmotové a funkční řešení stávajícího objektu a přiléhajících pozemků. Objekt bývalé fary bude kompletně zrekonstruován a bude sloužit především původnímu účelu pro ubytování děkana a kaplana farnosti, schůzky s věřícími, výuku náboženství, dále se zde bude nacházet kaple, dílny, ateliéry a prostory ke komerčnímu i nekomerčnímu pronájmu. Na sousedící pozemek bude navržen park s designovým pódiem. Nový objekt bude sloužit jako pódium pro vyjádření umění, který obohatí kulturní vyžití ve městě Vyškov. Společně s parkem, který slouží jako multifunkční veřejný prostor k odpočinku a relaxaci. Práce se dělí na konstrukční studii, stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby a architektonický detail.
The basis of the thesis is the architectural study, prepared in the winter semester of the third year of bachelor study on the topic of rectory renewal in Vyškov. The task of the study was to find suitable urban, mass and functional solution of the existing building and adjacent land. The former rectory will be completely renovated and will mainly serve the original purpose for accommodation of dean and chaplain of the parish, meetings with believers, religious education, then there will be located a chapel, a workroom, studios and rooms for commercial rent. On neighboring land will be designed new city park with design stage. The new building will serve as a platform for the expression of art, which enrich the cultural life in Vyskov. Together with the park which serves as a multifunctional public space for relaxing. The work is divided into design studies, project documentation for construction and architectural detail.
Description
Citation
VAŇUROVÁ, T. Rekonstrukce a dostavba fary Vyškov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Petra Matoušková - tajemník, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2019-06-03
Defence
Studentka Tereza Vaňurová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Rekonstrukce a dostavba fary Vyškov~ reagovala uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO