Návštěvnické centrum CARBON

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce řeší návrh návštěvnického centra v areálu dolu Frenštát, k. ú. Trojanovice. Návrh vychází z vyzdvižení dominant řešeného území. Cílem projektu bylo navrhnout výrazný objekt - "sochu", který poskytne návštěvníkům prostory k edukaci, přednáškám a občerstvení. Největší část objektu tvoří výstavní prostory, které umožňují návštěvníkům procházet stálé i dočasné exponáty týkající se zejména problematiky důlních prostor. Součástí výstavy je i venkovní expozice. Dominantou celého navrhovaného objektu je vyhlídková věž, která dává návštěvníkům možnost výhledu na Beskydy i bližšímu pohledu na důlní činnost.
The work deals with the design of the visitor center in the area of the Frenštát mine, Trojanovice municipality. The proposal is based on highlighting the dominant features of the area under consideration. The goal of the project was to design a distinctive object - a "sculpture" that would provide visitors with spaces for education, lectures and refreshments. The largest part of the building is made up of exhibition spaces, which allow visitors to browse permanent and temporary exhibits related in particular to the issue of mining areas. The exhibition also includes an outdoor exhibition. The dominant feature of the proposed building is the observation tower, which gives visitors a view of the Beskydy Mountains and a closer look at the mining activity.
Description
Citation
ONDROVÁ, S. Návštěvnické centrum CARBON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Dušan Vostrejž (předseda) Ing. arch. Ondřej Zdvomka (člen) Ing. arch. Pavel Martinka (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
vedoucí práce stručně představil zadání bakalářské práce -studentka přednesla ideový koncept a výsledný návrh její práce -bylo přečteno hodnocení vedoucího práce a oponenta, který doporučil některé části k doplnění -studentka reflektovala připomínky oponenta v doplněných materiálech -Ing. arch. Zdvomka se zeptal na funkční náplň monolitické věže a formu hlavního objektu -studentka stručně popsala vnitřní fungování věže a hlavního objektu -Ing. arch. Nový práci zhodnotil kladně a dotázal se na celkový koncept -studentka dovysvětlila hlavní myšlenku své práce -Ing. arch. Zdvomka zkritizoval navázání hlavního objektu ke stávající objektu věže -Ing. arch. Nový doporučil reference, které by studentce pomohly -studentka v návaznosti na to představila své reference a inspirace -Ing. arch. Vostrejž vytknul dematerializace věže -Ing. Vejpustek vznesl dotaz na odvodnění celého objektu a její založení -studentka přednesla možné řešení odvodnění objektu a základové konstrukce -studentka svou práci obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO