Vertikální analýza nákladů ve vybraných stavebních společnostech

Abstract
Cieľom bakalárskej práce je stanoviť zastúpenie nákladov vybraných stavebných spoločností pomocou vertikálnej analýzy v období rokov 2016 – 2020. Vertikálna analýza spočíva vo výpočte percentuálneho stanovenia nákladov voči tržbám. Do analýzy sú zahrnuté stavebné podniky pôsobiace v Slovenskej a Českej republike. Analýza je spracovaná pomocou softvéru MS Excel. Výstupom tejto analýzy je zobrazenie percentuálneho zastúpenia nákladov jednotlivých spoločností. Výsledné percentuálne podiely nákladov sú vzájomne porovnávané medzi spoločnosťami a takisto aj s celorepublikovými priemermi.
The aim of the bachelor´s thesis is to determine the cost representation of selected construction companies by using the vertical analysis from 2016 to 2020. The vertical analysis consists of calculating the percentage determination of costs in relation to sales. The analysis includes construction companies operating in the Slovak and the Czech Republic. The analysis is processed using MS Excel software. The output of this analysis is the display of the percentage representation of the costs of individual companies. The resulting percentages of costs are mutually compared between companies and also with national averages.
Description
Citation
LIPIAKOVÁ, N. Vertikální analýza nákladů ve vybraných stavebních společnostech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Aigel, Ph.D. (člen) Ing. Eva Vítková, Ph.D. (člen) Mgr. Richard Bartes, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Petr Trtílek (člen) doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pavelková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO