Výroba stlačeného vzduchu v TRW Dačice, analýza ztrát a návrh opatření vedoucí k omezení ztrát.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou vzniku a detekce ztrát stlačeného vzduchu se zaměřením na ztráty vzniklé nevhodným a zbytečným použitím stlačeného vzduchu ve firmě TRW Dačice. Navržená opatření jsou primárně určena k implementaci ve firmě TRW, ale jejich principy jsou použitelné v kterékoli firmě využívající stlačený vzduch.
This bachelor’s thesis analyses origin and detection of compressed air in TRW Dačice, with focusing on looses generated by improper and unnecessary use of compressed air. All presented actions are primary dedicated for implementation in TRW Dačice. However, these principles are generally useful for every industrial company using compressed air.
Description
Citation
KOLMAN, B. Výroba stlačeného vzduchu v TRW Dačice, analýza ztrát a návrh opatření vedoucí k omezení ztrát. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Josef Sedlák, CSc. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Konkrétní výsledky analýzy ztrát stlačeného vzduchu a návrhy opatření vedoucí k omezení ztrát jsou v bakalářské práci konkrétně formulovány pro prostředí řešeného výrobního podniku TRW Dačice. Avšak z obdržených výsledků mohou být učiněny obecné závěry ve formě doporučení aplikovatelných pro kteroukoliv výrobní organizaci využívající stlačený vzduch. Na základě obdržených výsledků pro TRW Dačice formulujte tyto obecné zásady a doporučení pro hospodárné využívání stlačeného vzduchu ve výrobním procesu. 2. V práci uvádíte, že dvě kompresorové stanice, využívané v TRW Dačice k výrobě stlačeného vzduchu, jsou navzájem propojeny potrubím DN 250, jenž je bývalým rozvodem parovodu. Jaký je Váš názor na toto řešení propojení kompesorových stanic. Je z hlediska současných výrobních potřeb a investičních možností podniku optimální? 3. Využívá podnik TRW Dačice stlačený vzduch ke chlazení řezných nástrojů? 4. Byla řešena otázka kontaminace ovzduší při využití stlačeného vzduchu k čištění nástrojů? 5. Byla zahrnuta do ekonomického hodnocení životnost chladící emulze, která nahradila stlačený vzduch? 6. Proč se na parním potrubí nevztahují tlakové zkoušky a revize? 7. Jaké náklady uvažujete na jeden metr krychlový stlačeného vzduchu? 8. Jakým způsobem probíhá čištění stlačeného vzduchu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO