Posouzení investic do vytápění rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce pojednává o ekonomickém zhodnocení investic do zateplení a vytápění a následného provozu kotlů v rodinném domě. Byl proveden výpočet tepelného návrhového výkonu dle normy ČSN EN 12831 pro dům v aktuálním stavu bez zateplení. Dále byly navrženy dvě varianty tepelně izolačních opatření, které vedly k redukci tepelné ztráty prostupem a tím i celkového návrhového tepelného výkonu. Ten byl spočten pro obě varianty obdobně dle normy ČSN EN 12831. Dále byly v práci představeny možné druhy vytápění. Pro daný rodinný dům byl vybrán typ plynového kotle v klasickém a kondenzačním provedení pro veškeré možnosti. Tím vzniklo šest variant, které byly následně porovnány z ekonomického hlediska. Ve vyhodnocení výsledků byly zavrženy čtyři varianty ekonomicky nevýhodné, a dále byly posuzovány pouze dvě nejvýhodnější. Na závěr byla určena varianta nejvýhodnější, která představuje nejmenší finanční náročnost.
The bachelor´s thesis deals with economic evaluation of investment in insulation and heating and resulting operation of boilers in a family house. The calculation of thermal design power, which is needed for heating, was made according to norm ČSN EN 12831 for the house in actual state without insulation. Further were suggested two options of insulations and modernization of windows, for reduction of heat loss. Then was calculated the thermal design power for the two new options, again according to norm ČSN EN 12831. Next were presented possibilities of heat sources. For the specified family house was chosen a gas boiler in classical and condensing implementation for all three variants of insulation. These all options have made six variants which were compared together and evaluated. In the conclusion were excluded four variants economically disadvantageous and was chosen one of the final two variants as the best suggestion for the specified family house.
Description
Citation
ZDRAŽIL, P. Posouzení investic do vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Sedláček (člen) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO