Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Abychom věci a informace kolem nás dokázali náležitě chápat, učíme se je kategorizovat, organizovat a řadit do ‘’správných’’ pozic. Tento řád metafyzické posloupnosti vyžaduje představu nesporné první (původní) instance, jejíž identita je nezávislá na tom, co může přijít po ní. Tak je například dobré prvotní instancí, zatímco špatné (definované jako absence dobrého) je druhotnou. Podobně je tomu u přirozeného a nepřirozeného, normálního a abnormálního. Využíváním předpkládaného jazyka a perspektivy určité skupiny uživatelů marginalizují perspektivy ostatních uživatelů a vytvářejí dojem, že některá hlediska jsou normální a jiná ne. Způsob jakým jsou knihovny, chrámy vzdělanosti, jsou často konstruovány se zmíněnými předpoklady. Typologie knihovních budov má často jasný řád, kategorizuje, vymezuje, dává jednoznačnou zprávu. Řídí nás a naviguje tam kam podle předpokládané činnosti patříme. Takto konstruovaný prostor je zřejmě dobře míněný, nenabízí ale potřebnou svobodu, naopak nutí návštěvníky se řídit archaickými stereotypy a konvencemi. Tím co je normální. Takovýto prostor se podobá dobře napsané choreografii. Knihovna tvářící se jako svobodný veřejný prostor pak v skutečnosti funguje spíš jako anonymní půjčovna knih, individuální čítárna,úzkostlivá kazajka, kde nerespektováním pravidel typologie pak může vaše návštěva nabrat rychlého konce. Do jaké míry je možné prostor využít pro debatu či jinou formu lidské interakce?
In order to properly understand the things and information around us, we learn to categorize, organize and put them in the ''right'' positions. This order of metaphysical sequence requires the idea of an indisputable first (original) instance whose identity is independent of what may come after it. Thus, for example, the good is the primary instance, while the bad (defined as the absence of the good) is secondary. Similarly with the natural and the unnatural, the normal and the abnormal. By using presupposed language and perspectives, certain groups of users marginalize the perspectives of other users and give the impression that some perspectives are normal and others are not. The way libraries, temples of scholarship, are often constructed with the aforementioned assumptions. Typologies of library buildings often have a clear order, categorizing, defining, giving a clear message. It guides and navigates us to where we belong according to our assumed activity. Such a constructed space is probably well-intentioned, but it does not offer the necessary freedom; on the contrary, it forces visitors to follow archaic stereotypes and conventions. What is normal. Such a space resembles a well-written choreography. A library pretending to be a free public space in reality functions more like an anonymous book lending library, an individual reading room, an anxious casemate, where by not respecting the rules of typology your visit can come to a quick end. To what extent can the space be used for debate or other forms of human interaction?
Description
Citation
KOUTNÝ, R. Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Architektura
Comittee
mgr inź. arch Szymon Rozwalka (předseda) Ing. arch. Radek Toman, Ph.D. (člen) Mgr. Šárka Svobodová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Lenka Štěpánková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Železný (člen) B.Arch. Martin Kaftan, MSc, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Student prezentuje svůj projekt. Byly přečteny posudky. Student reaguje na oponenturu. Jak funguje výpůjční systém? Jak vnímáte teorii dekonstrukce, kterou jste popsal na začátku a jak se propisuje do vašeho projektu? Proč jsou dva prostory knihovny oddělené? Je v knihovně personál, nebo je celý prostor automatizovaný? Jak je oddělen Váš pozemek od sousedních? Dá se projít parcelou exteriérově? Student odpověděl uspokojivě na všechny otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO