Termonukleární fúze v energetice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Řízená termonukleární fúze otevírá možnost využití obdobných principů, jež probíhají ve hvězdách, k produkci energie na planetě Zemi. Fúzní elektrárna by představovala stabilní, bezpečný, bezemisní a v dohledné době nevyčerpatelný zdroj energie. Momentálně nejprobádanějším fúzním zařízením je tokamak využívající magnetické udržení plazmatu, který se pravděpodobně stane reaktorem první fúzní elektrárny. Zlomovým projektem pro další vývoj řízené termonukleární fúze bude mezinárodní tokamak ITER, jehož hlavním cílem bude otestovat řadu klíčových technologií a vhodnost tokamaku jakožto reaktoru fúzní elektrárny. Podle plánů Evropské unie by stavba první fúzní elektrárny EU DEMO měla započít kolem roku 2040. Tato bakalářská práce poskytuje ucelený přehled o počátcích, současném stavu a budoucích perspektivách termonukleární fúze a jejího energetického využití.
Controlled thermonuclear fusion opens up the possibility of using similar principles that take place in stars to produce energy on planet Earth. A fusion power plant would represent a stable, safe, emission-free and, for the foreseeable future, inexhaustible source of energy. Currently, the most researched fusion device is a tokamak using magnetic confinement of plasma, which is likely to become the reactor of the first fusion power plant. The international ITER tokamak will be a breakthrough project for the further development of controlled thermonuclear fusion, with the main objective of testing a number of key technologies and the suitability of the tokamak as a fusion power plant reactor. According to the European Union's plans, construction of the first EU-DEMO fusion power plant should start around 2040. This bachelor thesis provides a comprehensive overview of the origins, current status and future prospects of thermonuclear fusion and its energy applications.
Description
Citation
OSOLSOBĚ, J. Termonukleární fúze v energetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen) Ing. Jana Kolenčíková (člen) Ing. Ladislav Dubnický (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny následující doplňující otázky: 1. Popište výkon zapalovače, jaký je dostatečný výkon? Zodpovězeno. 2. Na jakém principu funguje blanket? Zodpovězeno. 3. O jakých teplonosných médiích se uvažuje v nových zařízení? Zodpovězeno. 4. O jakých palivech se uvažuje ve fúzních elektrárnách? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO