Výstup: coolervoucí důkazní materiál akademicko-onlinové validace

Abstract
Společnost vědění je podle Konrada Paula Liessmanna struktura podléhající určitým politickým a ekonomickým zájmům. V této struktuře je vysokoškolské vzdělávání redukováno pouze na profesní vyučení a potenciál takto nabytých znalostí je měřitelný jen podle toho, jaké je jejich uplatnění na pracovním trhu. Tato situace vede k transformaci industriální společnosti ve společnost, v níž nejde o těžbu surovin, ale vědění. Liessmann mluví o procesu industrializace vědění, v němž průmyslového dělníka podřízenému ekonomickému modelu fungujícímu na principu materiální produkce nahrazuje dělník vědění podřízený ekonomickému modelu operující se symbolickými hodnotami. Vzdělání je podřízeno manažersky řízenému ekonomickému zhodnocení – na vědění jsou aplikovány průmyslové postupy a ve výsledku tak nejde o hodnoty, názory či přesvědčení. Rozhodující význam má zhodnotitelný výstup, coolervoucí důkazní materiál akademicko-onlinové validace. V souvislosti s touto kritikou se bakalářská práce zabývá možnými obsahy vyprázdněného akademického titulu BcA. Komodifikace čehokoliv je v tomto procesu čistě náhodná.
According to Konrad Paul Liessmann, knowledge society is a structure subject to certain political and economic interests. University education, being a part of this structure, is reduced to mere professional training and the potential of knowledge acquired in this manner can be measured only in terms of its usefulness in the labour market. Under these circumstances, industrial society is being transformed into a society focused not on extraction of raw materials but on extraction of knowledge. Liessmann speaks about a process of knowledge industrialization: an industrial worker, subjected to an economic model driven by material production, is replaced by a knowledge worker, subjected to an economic model operating with symbolic value. Education is subjected to management control asserting economic evaluation – knowledge undergoes industrial processing, so that values, opinions and beliefs ultimately have no relevance within the context. What is of utmost importance is the quantifiable output, sick evidence of academic/online validation. In connection to this critique, my BA thesis discusses the possible content of the depleted BcA academic degree. Any sort of commodification occurring in the process is purely coincidental.
Description
Citation
POLÁCH, J. Výstup: coolervoucí důkazní materiál akademicko-onlinové validace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
Mgr. Zuzana Kubíková (předseda) doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) PhDr. Ladislav Jackson (člen) Mgr. Miroslav Maixner (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba byla zahájena představením projektu – textového díla, které má i zvukovou rovinu (přečtení profesionálním hercem). Následuje čtení posudků (oponetův v zastoupení). Diskuze se týkala další činnosti autora – práce s konstruováním vlastní identity v online prostředí, práce v rámci Glossy Research a dalšího studia. Hodnocení a diskuze se nesly v pozitivním duchu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO