Bytový dům ve městě Vracově

Abstract
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu ve Vracově. Objekt bytového domu je navržen jako třípodlažní plně podsklepený objekt. V podzemním podlaží se nachází společenská místnost, vířivka a sklepní kóje. V nadzemních podlažích se nachází byty sloužící k trvalému bydlení. Bylo zde navrženo 6 bytových jednotek. Nadzemní byty disponují lodžiemi. Objekt má plochou střechu s kačírkem. Konstrukční systém objektu je především z dřevo cementových tvarovek vyplněných statickým betonem. Objekt je nad prvním nadzemním podlažím zateplen systémem ETICS. Objekt disponuje výtahovou šachtou. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy železobetonové stropní desky. Celý objekt je založen na základových pasech. Fasáda je tvořena bílou barvou a imitací dřeva. Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
The subject of the bachelor thesis is the elaboration of project documentation for a new residential building in Vracov. The building is designed as a three-storey fully basemented building. In the underground floor there is a common room, a whirlpool and a cellar. On the above-ground floors there are apartments for permanent living. 6 residential units have been designed. The above-ground apartments have loggias. The building has a flat roof with a duck. The structural system of the building is mainly made of wood cement fittings filled with static concrete. The building is insulated with ETICS system above the first floor. The building has an elevator shaft. Horizontal load-bearing structures are designed reinforced concrete floor slabs. The whole building is based on foundation strips. The facade is made of white paint and imitation wood. The bachelor thesis contains the project documentation for the implementation of the construction.
Description
Citation
SLADKÝ, K. Bytový dům ve městě Vracově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D. (člen) Ing. Romana Benešová (člen) Ing. Zdeněk Janík (člen) prof. Ing. Dušan Katunský, CSc. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Odpovídá zakreslení dveří v 1S navrženému řešení? Stěna mezi chodbou a vstupní halou je v půdorysech stropu kreslena jako nosná, bez založení. Jedná se o nosnou stěnu nebo nenosnou stěnu? Je adekvátní vytápět objekt pouze elektrickou energií? Na ploché střeše objektu bude osazena fotovoltaická elektrárna, platí nějaké požadavky z hlediska PBŘ na střešní konstrukci? Jaké jsou požadovány opatření na prostupy stropními konstrukce v instalačních šachtách, které jsou součástí požárních úseku? Existují i jiná řešení? Zpráva PBŘ uvádí chráněnou únikovou cestu typu A. V kapitole odstupových vzdáleností je uveden jiný typ CHÚC. Jaký typ únikové cesty je v objektu navržen? Kde budou umístěna vnitřní odběrná místa hadicových systémů, v projektové dokumentaci? Jaká pravidla platí pro zakreslování hranice PNP? Místnost ze saunou a vířivkou není dořešena z hygienického hlediska. Objasněte způsob zakreslení různých přechodů nášlapných vrstev v místě vnitřních dveří. Jak bude řešena konstrukce výtahové šachty a její založení, včetně provedení hydroizolace? Jak a kde budou řešeny prostupy inženýrských sítí, dle situačního výkresu? Detail ‚‚1‘‘ – Do jaké výšky je vhodné použít soklový izolant s omezenou nasákavostí? Detail ‚‚2‘‘ – Proč je zakresleno spádování betonové dlažby na rektifikovaných terčích. Specifikujte typ zasklení, materiál TI rozšiřovacího profilu a způsob kotvení HS portálu. Kde budou dle technické zprávy umístěny v jednotlivých bytech průtočné eklektické kotle, akumulační nádoby na TUV. Formální nedostatky, chyby v zakreslování dle vyhlášky ČSN 01 3420, typy a tloušťky čar. Je (B) souhrnná technická zpráva ve stupni pro provádění stavby členěna dle vyhlášky 499/2006 Sb. v aktuálním znění? Výška HI a TI nad terénem. Zdroje vytápění. Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO