Řízení low-cost protetické ruky s využitím EMG senzorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá celkovým návrhem, sestavením a skladbou modelu protetické ruky včetně jejího ovládání a naprogramování. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je rozebrána anatomie předloktí horní končetiny, jejíž model je navrhován a sestavován. Následující druhá kapitola obsahuje rozbor protetických mechanismů z hlediska historie po současnost, a také samotnou výrobou mechaniky navrženého modelu protetické ruky. Ve třetí kapitole je popsána diagnostická metoda EMG a použitá elektronika pro ovládání mechanismu navržené protetické ruky. Následující čtvrtá kapitola obsahuje samotné získávání a zpracování dat z testování měřícího zařízení. V poslední kapitole, páté, je již obsaženo programování vyrobeného a testovaného modelu protetické ruky v různých vývojových prostředích. Veškeré získané poznatky a výsledky jsou vyhodnoceny a popsány v závěru bakalářské práce.
This Bachelor thesis is about the general design, construction and model assembling of the prosthetic arm. Its programming and controlling of the robotic part are also included. The thesis is divided into five chapters. In the first chapter, the anatomy of forearm is analysed and described. Its anatomical structure is the theoretical base on which the final model is designed and constructed. Following, second chapter, comprises the analysis of prosthetic mechanisms according to the historical development up until today. And this chapter also contains the production of the designed forearm-hand-model itself. The third chapter describes the EMG diagnostic method and the process of manufacturing of each compartment of controller device used for controlling the mechanism of the designed model. Next, chapter number four contains gaining and processing of the data from testing of the measuring device. In the last fifth chapter, the programming of the made forearm-hand-model in various development environments is described. All the results and gained knowledge, are evaluated and described in the conclusion of the Bachelor thesis.
Description
Citation
ŠAFRAN, J. Řízení low-cost protetické ruky s využitím EMG senzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou diplomovou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k diplomové práci, při které byly položeny následující dotazy: Proč jste nepoužil dolní propust místo klouzavého filtru? Hledal jste jiné práce, které se věnují protetickým končetinám? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO