Optimalizace a charakterizace vlastností pryskyřice na bázi dimethakrylátových monomerů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Táto diplomová práce byla zaměřena na optimalizaci a charakterizaci pryskyřic na bázi dimethakrylátových monomerů. Rovněž byl sledován průběh polymerace v závislosti na typu a molárním poměru použitých monomerů, obsahu plniva z baryového skla a přítomnosti skelných vláken. Zkoumány byly také změny viskoelastických vlastností materiálů v průběhu polymerace. K charakterizaci připravených dimethakrylátových pryskyřic a kompozitních materiálů na jejich bázi byly použity metody: viskozimetrie, diferenční kompenzační fotokalorimetrie (DPC), fotoreologie, termogravimetrická analýza (TGA) a dynamická mechanická analýza (DMA). Pomocí viskozimetrie byla stanovena dynamická viskozita připravených dimethakrylátových matric. Na základě výsledků DPC analýzy u testovaných pryskyřic byly vytvořeny závislosti tepelného toku na čase, konverze na čase a polymerační rychlosti na konverzi. V rámci fotoreologie byl sledován průběh vytvrzování, nastup bodu gelace a změny viskoelastických vlastnosti systémů. K přesnému stanovení složení vzorků byla provedena TGA. Viskoelastické vlastnosti vytvrzených kompozitních materiálů byly poté stanoveny pomocí DMA v trojbodovém uspořádání.
This diploma thesis was focused on the optimization and characterization of resins based on dimethacrylate monomers. The polymerization process was also monitored depending on the type and molar ratio of monomers used, on the content of barium glass filler and the presence of glass fibers. Changes in the viscoelastic properties of materials during polymerization were also investigated. The following methods were used to characterize the prepared dimethacrylate resins and composite materials based on them: viscosimetry, differential scanning photocalorimetry (DPC), photoreology, dynamic mechanical analysis (DMA) and thermogravimetric analysis (TGA). The dynamic viscosity of the prepared dimethacrylate matrices was determined by viscometry. Based on the results of DPC analysis of the tested resins, the dependences of heat flow on time, conversion on time and polymerization rate on conversion were created. With photoreology, the course of curing, the onset of the gelation point and changes in the viscoelastic properties of the systems were monitored. The viscoelastic properties of the cured composite materials were then determined by DMA in the three-point arrangement. TGA was performed to accurately determine the composition of the tested samples
Description
Citation
BARADZINA, L. Optimalizace a charakterizace vlastností pryskyřice na bázi dimethakrylátových monomerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen) Ing. Jiří Lerch (člen)
Date of acceptance
2022-05-31
Defence
Studentka při obhajobě diplomové práce na téma Optimalizace a charakterizace vlastností pryskyřice na bázi dimethakrylátových monomerů nejdříve představila cíle své práce, seznámila komisi s použitými materiály a vysvětlila postup přípravy vzorků. Následně ukázala výsledky zaměřené na měření viskozity, diferenciální kompenzační fotokalorimetrii, fotoreologii, termogravimetrickou analýzu a dynamicko-mechanickou analýzu. Po shrnutí výsledků studentka odpovídala na otázky oponenta: 1) Podle jakého kritéria byla optimalizována pryskyřice pro dentální kompozit a proč? 2) Popište princip a pracovní postup silanizace vláken. 3) Mechanismus cyklizační reakce TEGDMA. 4) Jaký je důvod absence bodu gelace u komerční pryskyřice? "5) Kap. 4.4 (str. 43): ""... největší úbytek hmotnosti byl pozorován u vzorku komerční pryskyřice KOM.V, který neobsahoval plnivo."" Dle Tab. 3 (str. 24) však vzorek KOM.V obsahuje 31 hm.% plniva. Je zvolená metodika TGA analýzy správná pro stanovení obsahu anorganického plniva? Jak mohla zvolená metodika měření způsobit rozdíl mezi teoretickými a naměřenými hodnotami obsahu plniva? " Po zodpovězení otázek oponenta komise položila následující otázku: 1) Jaké množství dvojných vazeb je zreagováno? Na položené otázky studentka dobře odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO